BU Power Systems News

BU Obu­ka: Struč­nost na naj­vi­šoj razini

By 12. December 2023 No Comments

U našem među­na­rod­nom, Per­kins cer­ti­fi­ci­ra­nom cen­tru za obu­ku u Ibben­büre­nu, Nje­mač­ka, pru­ža­mo jedins­tve­no zna­nje o moto­ri­ma. Naš tim za obu­ku tu je za naše OEM kup­ce i nji­ho­ve pro­daj­ne orga­ni­za­ci­je – uz struč­nost na naj­vi­šoj razi­ni. Uz teča­je­ve u našem cen­tru za obu­ku BU Power Sys­tems, našim OEM kup­ci­ma nudi­mo i obu­ku na licu mjesta.

Kao dio toga, osi­gu­ra­li smo obu­ku o moto­ru Per­kins 904J-E36TA za našeg kup­ca Mer­lo. Mer­lo Deut­s­c­hland GmbH ima dugo­go­diš­nje iskus­tvo u sek­to­ru tele­skop­skih uto­va­ri­va­ča: Pos­lo­va­nje Mer­la pro­te­že se od prvog tre­nut­ka kada tele­skop­ski uto­va­ri­va­či siđu s pro­izvod­ne tra­ke, kroz vri­je­me dok su u upo­tre­bi, do pro­da­je rab­lje­nih stro­je­va. Od savje­to­va­nja i ser­vi­sa do pro­da­je rab­lje­nih stro­je­va, Mer­lo nudi sve uslu­ge tije­kom cije­log život­nog cik­lu­sa proizvoda.

Mer­lo je nedav­no počeo koris­ti­ti motor Per­kins 904J koji je poz­nat po svo­joj kom­pak­t­nos­ti. Sta­ge V motor dizaj­ni­ran je da bude kom­pa­ti­bi­lan s više od 80 raz­li­či­tih mode­la stro­je­va. 4‑cilindrični motor 904J-E28TA obuj­ma 2,8 lita­ra ima naj­ve­ću sna­gu od 55 kW (74 KS) i okret­ni moment do 380 Nm. Opci­ja 904J-E36TA od 3,6 lita­ra ispo­ru­ču­je 100 kW (134 KS) i do 550 Nm okret­nog momen­ta. S veli­kom sna­gom i okret­nim momen­tom, mali i kom­pak­t­ni Per­kins motor impre­si­oni­ra opti­mi­zi­ra­nom potroš­njom gori­va – i sto­ga je prik­la­dan i za Mer­lo strojeve.

Kako bi bili pri­sut­ni kao struč­njak za sva pita­nja u vezi sa stro­jem, detalj­no poz­na­va­nje moto­ra stro­ja tako­đer je bit­no za teh­nič­ku podr­šku tvrt­ke Mer­lo. U struč­noj obu­ci BU‑a potreb­na struč­nost o novom moto­ru mogla se ste­ći u teori­ji i u prak­si izrav­no na vlas­ti­tim stro­je­vi­ma tvrt­ke. ‘Sadr­žaj obu­ke veli­ka je pomoć u našem sva­kod­nev­nom radu – mogli smo puno nauči­ti. Budu­ći da se obu­ka odvi­ja­la izrav­no na licu mjes­ta na našim vlas­ti­tim stro­je­vi­ma, bila je vrlo prak­tič­na,’ kaže Ulrich Ell­mers, vodi­telj teh­nič­ke linije.

„Tako­đer smo se odlič­no zaba­vi­li u Mer­lu“, kaže Kla­us Buc­h­mann, tre­ner na BU Power Sys­tems: „Atmo­sfe­ra tije­kom tre­nin­ga bila je odlič­na, a sudi­oni­ci su bili vrlo moti­vi­ra­ni. Stvar­no sam uži­vao biti ovdje. Hva­la svi­ma koji su sudje­lo­va­li u edukaciji!’