BU Power Systems wiadomości

Szko­le­nia BU: Eks­per­ci na naj­wyż­szym poziomie

By 12. grudnia 2023 No Comments

W naszym mię­dzy­na­ro­do­wym, cer­ty­fi­ko­wa­nym przez fir­mę Per­kins cen­trum szko­le­nio­wym w Ibben­büren w Niem­czech zapew­nia­my wyjąt­ko­wą wie­dzę doty­czą­cą sil­ni­ków Per­kins. Nasz zespół szko­le­nio­wy jest do dys­po­zy­cji naszych klien­tów „OEM” oraz ich part­ne­rów han­dlo­wych – dys­po­nu­jąc wie­dzą facho­wą na naj­wyż­szym pozio­mie. Oprócz zapla­no­wa­nych kur­sów szko­le­nio­wych nasze cen­trum szko­le­nio­we BU Power Sys­tems ofe­ru­je szyb­kie szko­le­nia naszym klien­tom OEM.

W ramach tego prze­pro­wa­dzi­li­śmy szko­le­nie z zakre­su sil­ni­ka Per­kins 904J-E36TA dla nasze­go klien­ta Mer­lo. Mer­lo Deutsch­land GmbH ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w bran­ży łado­wa­rek tele­sko­po­wych: Dzia­łal­ność Mer­lo roz­cią­ga się od pierw­sze­go momen­tu zjaz­du łado­wa­rek tele­sko­po­wych z linii pro­duk­cyj­nej, przez okres ich użyt­ko­wa­nia, aż do zwro­tu i sprze­da­ży uży­wa­nych maszyn. Ofe­ru­jąc usłu­gi od doradz­twa i ser­wi­su po sprze­daż uży­wa­nych maszyn, Mer­lo ofe­ru­je wszyst­kie usłu­gi przez cały cykl życia produktów.

Fir­ma Mer­lo nie­daw­no zaczę­ła uży­wać sil­ni­ka Per­kins 904J, któ­ry jest cenio­ny za swo­ją kom­pak­to­wość. Sil­nik Sta­ge V został zapro­jek­to­wa­ny tak, aby był kom­pa­ty­bil­ny z ponad 80 róż­ny­mi mode­la­mi maszyn. 4‑cylindrowy sil­nik 904J-E28TA o pojem­no­ści 2,8 litra roz­wi­ja moc mak­sy­mal­ną 55 kW (74 KM) i moment obro­to­wy docho­dzą­cy do 380 Nm. Opcja 3,6‑litrowy 904J-E36TA zapew­nia moc 100 kW (134 KM) i moment obro­to­wy do 550 Nm. Dzię­ki dużej mocy i odpo­wied­nie­go momen­tu obro­to­we­go mały i kom­pak­to­wy sil­nik Per­kins impo­nu­je zop­ty­ma­li­zo­wa­nym zuży­ciem pali­wa i dla­te­go nada­je się mie­dzy inny­mi do maszyn Merlo.

Aby móc być eks­per­tem we wszyst­kich kwe­stiach zwią­za­nych z maszy­ną, dla wspar­cia tech­nicz­ne­go Mer­lo nie­zbęd­na jest tak­że dogłęb­na wie­dza na temat sil­ni­ka pra­cu­ją­ce­go w danej maszy­nie. Pod­czas szko­leń eks­perc­kich w BU moż­na było zdo­być nie­zbęd­ną wie­dzę na temat nowe­go sil­ni­ka w teo­rii, a tak­że w prak­ty­ce, bez­po­śred­nio na wła­snych maszy­nach dane­go pro­du­cen­ta. „Tre­ści szko­le­nio­we są bar­dzo pomoc­ne w naszej codzien­nej pra­cy – mogli­śmy się wie­le nauczyć. Ponie­waż szko­le­nie odby­ło się bez­po­śred­nio na miej­scu, na naszych wła­snych maszy­nach, było bar­dzo prak­tycz­ne” – mówi Ulrich Ell­mers, kie­row­nik info­li­nii technicznej.

„W Mer­lo rów­nież świet­nie się bawi­li­śmy” – mówi Klaus Buch­mann, tre­ner w BU Power Sys­tems: „Atmos­fe­ra pod­czas szko­le­nia była świet­na, a uczest­ni­cy byli bar­dzo zmo­ty­wo­wa­ni. Napraw­dę podo­ba­ło mi się bycie tutaj. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wzię­li udział w szkoleniu!”