BU Power Systems News

Per­kins pred­sta­vi novo gene­ra­ci­jo motor­jev seri­je 2600

By 21. decembra 2023 No Comments

En motor. Neskonč­ne možno­sti. Ino­va­tiv­ni motor­ji Per­kins seri­je 2600 ima­jo moč do 515 kW/690 KM v 13-litr­ski pro­stor­ni­ni – zago­ta­vlja­jo več moči in zmo­glji­vo­sti, hkra­ti pa zavza­me­jo manj pro­sto­ra. Zara­di naj­ve­čje gosto­te moči in pre­ver­je­ne vzdr­žlji­vo­sti je to eno­tna reši­tev, ki lah­ko nado­me­sti večje in tež­je 15- in 18-litr­ske motor­je z enim tur­bin­skim pol­nil­ni­kom v vašem voz­nem parku.

Nova seri­ja motor­jev je pri­mer­na za poga­nja­nje tež­kih delov­nih apli­ka­cij po vsem sve­tu. Je ide­al­na izbi­ra za širo­ko pale­to teren­skih apli­ka­cij, od kme­tij­skih stro­jev, kot so trak­tor­ji in kom­baj­ni, do grad­be­ne opre­me, kot so bagri in bul­do­zer­ji, do opre­me za rav­na­nje z mate­ri­a­lom ter indu­strij­skih črpalk in kom­pre­sor­jev. Motor­ji so zasno­va­ni v skla­du s seda­njo in pri­ho­dnjo zako­no­da­jo o emi­si­jah ter so zdru­žlji­vi z raz­lič­ni­mi obno­vlji­vi­mi plin­ski­mi in teko­či­mi gori­vi, kot so bio­go­ri­va B20 in HVO, kar pri­spe­va k zmanj­ša­nju emi­sij CO₂ v celo­tnem življenj­skem ciklu.

Pre­gled seri­je 2600

  • Opti­mi­zi­ra­na pora­ba goriva
  • Zasno­va, pri­la­go­je­na prihodnosti
  • Ser­vi­sni inter­val 1.000 ur
  • Viso­ka gosto­ta moči
  • Pri­la­go­dljiv in vsestranski

Več infor­ma­cij o novi seri­ji 2600 naj­de­te tukaj.