BU Power Systems wiadomości

Per­kins wpro­wa­dza na rynek sil­nik nowej gene­ra­cji serii 2600

By 21. grudnia 2023 No Comments

Jeden sil­nik. Nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści. Inno­wa­cyj­ne sil­ni­ki Per­kins serii 2600 mają  moc do 515 kW/690 KM i pojem­no­ści 13 litrów, zapew­nia­jąc więk­szą moc i wydaj­ność. Zaj­mu­jąc jed­no­cze­śnie mniej miej­sca. Mak­sy­mal­ny moment mocy i spraw­dzo­na trwa­łość spra­wia­ją, że jest to roz­wią­za­nie, któ­re może zastą­pić w całej flo­cie więk­sze i cięż­sze sil­ni­ki 15-litro­we i 18-litro­we z poje­dyn­czym turbodoładowaniem.

Nowa seria sil­ni­ków nada­je się do zasto­so­wa­nie w bar­dzo wyma­ga­ją­cym otoczeniu,trudnych warun­kach pra­cy na całym świe­cie. Jest to ide­al­ny wybór do sze­ro­kie­go zakre­su zasto­so­wań: poza dro­ga­mi, od maszyn rol­ni­czych, takich jak cią­gni­ki i kom­baj­ny, przez sprzęt budow­la­ny, taki jak kopar­ki i spy­char­ki, sprzęt do trans­por­tu mate­ria­łów, a tak­że pom­py i sprę­żar­ki prze­my­sło­we. Sil­ni­ki są zapro­jek­to­wa­ne zgod­nie z obec­ny­mi i przy­szły­mi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi emi­sji i mogą być zasi­la­ne róż­ny­mi odna­wial­ny­mi pali­wa­mi gazo­wy­mi i płyn­ny­mi, taki­mi jak bio­pa­li­wa B20 i HVO, poma­ga­jąc zmniej­szyć emi­sję CO₂ w całym cyklu życia.

Seria 2600 w skrócie

  • Zop­ty­ma­li­zo­wa­ne zuży­cie paliwa
  • Przy­szło­ścio­wy projekt
  • Okres mię­dzy obsłu­go­wy co 1000 godzin
  • Impo­nu­ją­cy mak­sy­mal­ny moment mocy
  • Ela­stycz­ny i wszechstronny

Wię­cej infor­ma­cji na temat nowej serii 2600 moż­na zna­leźć tutaj.