BU Power Systems News

Per­kins lan­si­ra motor nove gene­ra­ci­je seri­je 2600

By 21. December 2023 No Comments

Jedan motor. Bes­kraj­ne moguć­nos­ti. Ino­va­tiv­ni moto­ri seri­je Per­kins 2600 ukla­pa­ju se u 13-litar­ski okvir sna­ge do 515 kW/690 KS – pru­ža veći poten­ci­jal i bolje per­for­man­se, a zauzi­ma manje pros­to­ra. Nje­go­va mak­si­mal­na sna­ga i doka­za­na traj­nost čine ga jedins­tve­nim rje­še­njem koje može zami­je­ni­ti veće i teže 15-litre­ne i poje­di­nač­ne tur­bo 18-litre­ne moto­re u cije­loj vašoj floti.

Nova seri­ja moto­ra prik­lad­na je za pokre­ta­nje vri­jed­nih apli­ka­ci­ja širom svi­je­ta. Ide­alan je izbor za širok ras­pon pri­mje­na izvan auto­ces­te, od poljo­pri­vred­nih stro­je­va poput trak­to­ra i kom­baj­na, pre­ko gra­đe­vin­ske opre­me poput bage­ra, do opre­me za ruko­va­nje mate­ri­ja­li­ma, kao i indus­trij­skih pum­pi i kom­pre­so­ra. Moto­ri su dizaj­ni­ra­ni u okvi­ri­ma pos­to­je­ćih, ali i budu­ćih zako­na o emi­si­ja­ma i kom­pa­ti­bil­ni s raz­li­či­tim obnov­lji­vim teku­ćim gori­vi­ma, kao što su biogo­ri­va B20 i HVO, što poma­že u sma­nje­nju emi­si­ja CO₂ tije­kom život­nog ciklusa.

Seri­ja 2600 na prvi pogled 

  • Opti­mi­zi­ra­na potroš­nja goriva
  • Dizajn otpo­ran na budućnost
  • Ser­vis u inter­va­li­ma od 1.000 sati
  • Mak­si­mal­na snage
  • Flek­si­bi­lan i svestran

Više o novoj seri­ji 2600 saz­naj­te ovdje.