BU Power Systems News

Spo­leč­nost Per­kins uvá­dí na trh novou gene­ra­ci moto­rů řady 2600

By 21. prosince 2023 No Comments

Jeden motor. Neko­neč­né mož­nos­ti. Ino­va­tiv­ní moto­ry Per­kins řady 2600 s výko­nem až 515 kW/690 k a obje­mem 13 lit­rů posky­tu­jí vyš­ší výkon a sílu a záro­veň zabí­ra­jí méně mís­ta. Jejich maxi­ma­li­zo­va­ný obje­mo­vý výkon a osvěd­če­ná život­nost před­sta­vu­jí jedi­neč­né řeše­ní, kte­ré doká­že nahra­dit vět­ší a těž­ší 15litrové a 18litrové moto­ry s jed­ním tur­bod­mycha­dlem ve vašem vozo­vém parku.

Nová řada moto­rů se hodí k poho­nu nároč­ných apli­ka­cí po celém svě­tě. Je ide­ál­ní vol­bou pro širo­kou šká­lu terén­ních apli­ka­cí, od země­děl­ských stro­jů, jako jsou trak­to­ry a kom­baj­ny, přes sta­veb­ní stro­je, jako jsou bag­ry a doze­ry, až po zaří­ze­ní pro mani­pu­la­ci s mate­ri­á­lem a prů­mys­lo­vá čer­pa­dla a kom­pre­so­ry. Moto­ry jsou navr­že­ny pro sou­čas­nou i budou­cí emis­ní legisla­ti­vu a jsou kom­pa­ti­bil­ní s růz­ný­mi obno­vi­tel­ný­mi ply­no­vý­mi a kapal­ný­mi pali­vy, jako jsou bio­pa­li­va B20 a HVO, což pomá­há sni­žo­vat emi­se CO₂ během život­ní­ho cyklu.

Pře­hled řady 2600

  • Opti­ma­li­zo­va­ná spo­tře­ba paliva
  • Kon­struk­ce při­způ­so­be­ná budoucnosti
  • Ser­vis­ní inter­val 1 000 hodin
  • Maxi­ma­li­zo­va­ný obje­mo­vý výkon
  • Fle­xi­bil­ní a všestranný

Více infor­ma­cí o nové řadě 2600 najde­te zde.