BU Power Systems Nyheder

Per­kins® Electric Power Sta­ge V‑arrangement

By 6. december 2023 No Comments

Fra den 29. til den 30. novem­ber blev der afholdt et event for Per­kins® Electric Power Sta­ge V‑motorserien i Per­kins’ hoved­kvar­ter i Peter­bor­ough. Sam­men med vores kun­der fik vi et tek­nisk ind­blik på højt niveau i Sta­ge V Electric Power-motorserien.

Ud over en mas­se infor­ma­tion om Sta­ge V‑motorserien fik vi også et kig ind i hjer­tet af Per­kins-motor­pro­duk­tio­nen. En motor­rund­vis­ning gav os mulig­hed for at inspi­ce­re moto­rer­ne på tæt hold. Vi nød at net­vær­ke med motor­eks­per­ter fra fle­re euro­pæ­i­ske lan­de i en sær­lig atmos­fæ­re i “Per­kins’ hjem”.

Per­kins Electric Power-moto­rer er kon­stru­e­ret og udfor­met til påli­de­ligt at leve­re sta­bil og bære­dyg­tig kraft, når der er brug for det. Moto­rer­ne er testet og afprø­vet i nog­le af ver­dens mest afsi­des­lig­gen­de og kræ­ven­de mil­jø­er, og de er desig­net til at dæk­ke hele spek­t­ret af effekt­be­hov. Find ud af mere om motor­se­ri­en her.

Et andet høj­de­punkt ved arran­ge­men­tet var besø­get på Impe­ri­al War Muse­um Dux­ford. Et luft­fart­s­mu­se­um, som i sig selv er en udstil­ling. I hver han­gar kun­ne vi se iko­ni­ske fly og histo­ri­ske gen­stan­de. Det er vir­ke­lig et besøg værd.

Man­ge tak til vores kun­der, kol­le­ger og selv­føl­ge­lig Per­kins for at gøre den­ne begi­ven­hed unik.