BU Power Systems News

Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V događaj

By 6. December 2023 No Comments

Od 29. do 30. stu­de­nog pred­stav­lja­nje seri­je moto­ra Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V odr­ža­no je u sje­di­štu Per­kin­sa u Peter­bo­ro­ug­hu. Zajed­no s našim kup­ci­ma dobi­li smo teh­nič­ki uvid na viso­koj razi­ni u ras­pon moto­ra Sta­ge V Elec­tric Power.

Osim mnoš­tva infor­ma­ci­ja o seri­ji moto­ra Sta­ge V, pobli­že smo zavi­ri­li i u srce pro­izvod­nje Per­kins moto­ra. Omo­gu­ćen nam je deta­ljan pre­gled moto­ra iz nepo­sred­ne bli­zi­ne. Uži­va­li smo u umre­ža­va­nju sa struč­nja­ci­ma za moto­re iz neko­li­ko europ­skih zema­lja u poseb­noj atmo­sfe­ri u „domu Perkinsa“.

Asor­ti­man moto­ra Per­kins Elec­tric Power pro­jek­ti­ran je i izra­đen za pouz­da­no pru­ža­nje sta­bil­ne i odr­ži­ve ener­gi­je kada je ona potreb­na. Tes­ti­ra­ni i doka­za­ni u nekim od naj­u­da­lje­ni­jih i naj­zah­tjev­ni­jih okru­že­nja na svi­je­tu, moto­ri su dizaj­ni­ra­ni da pokri­ju cije­li ras­pon zah­tje­va za sna­gom. Više o seri­ji moto­ra saz­naj­te ovdje.

Još jedan vrhu­nac doga­đa­ja bio je posjet Car­skom rat­nom muze­ju Duxford. Muzej zra­ko­plov­s­tva čije je mjes­to samo po sebi izlož­ba. U sva­kom han­ga­ru mogli smo vidje­ti kul­t­ne letje­li­ce i povi­jes­ne objek­te. Zais­ta ga vri­je­di posjetiti.

Veli­ko hva­la našim kup­ci­ma, kole­ga­ma i narav­no Per­kin­su što su ovaj doga­đaj uči­ni­li jedinstvenim.