BU Power Systems News

BU ser­vis — pouz­dan, brz i kompetentan

By 10. November 2023 No Comments

Sko­ro kao James Bond. Ne u služ­bi Nje­zi­nog Veli­čans­tva, već za našeg kup­ca Ghel­ma AG Baube­tri­ebe, teh­ni­ča­ri iz BU Power Sys­tems sada su bili u akci­ji na Schil­t­hor­nu u Ber­n­skim Alpa­ma na 2.970 m nad­mor­ske visi­ne. Na ovoj izvan­red­noj loka­ci­ji pozva­ni smo na ser­vis za Per­kins 1204E-E44TTA. Schil­t­horn se, među osta­lim, pros­la­vio fil­mom o Jame­su Bon­du iz 1969. godi­ne “U taj­noj služ­bi nje­zi­nog veli­čans­tva”. Okret­ni res­to­ran na vrhu, koji se jed­nom okre­ne oko vlas­ti­te osi u 45 minu­ta, dugu­je svo­je tre­nut­ni naziv “Piz Glo­ria” za film­sku produkciju.

Bilo kod naših kupa­ca, na tere­nu ili u našoj radi­oni­ci — BU Ser­vi­ce će vam pomo­ći brzo i kom­pe­tent­no u bilo kojem tre­nut­ku. I naši ser­vi­se­ri i osob­lje radi­oni­ce kon­ti­nu­ira­no se obu­ča­va­ju u našem među­na­rod­nom cer­ti­fi­ci­ra­nom Per­kins cen­tru. Time se osi­gu­ra­va brzo i kom­pe­tent­no pro­vo­đe­nje ana­li­ze kva­ra i poprav­ka moto­ra na vašoj loka­ci­ji ili u našoj radionici.