BU Power Systems wiadomości

Ser­wis BU — nie­za­wod­ny, szyb­ki i kompetentny

By 10. listopada 2023 No Comments

Tech­ni­cy z BU Power Sys­tems  — pra­wie jak James Bond, tyle tyl­ko ‚że  nie w służ­bie Jej Kró­lew­skiej Mości, ale dla nasze­go klien­ta Ghel­ma AG Bau­be­trie­be byli teraz w akcji na Schil­thorn w Alpach Ber­neń­skich na wyso­ko­ści 2970 m nad pozio­mem morza. W tej nie­ty­po­wej loka­li­za­cji zosta­li­śmy wezwa­ni do ser­wi­su maszy­ny Per­kins 1204E-E44TTA. Schil­thorn stał się sław­ny mię­dzy inny­mi dzię­ki fil­mo­wi o Jame­sie Bon­dzie z 1969 roku pt. Jame­sa Bon­da “W taj­nej służ­bie Jej Kró­lew­skiej Mości” z 1969 roku. Obro­to­wa restau­ra­cja na szczy­cie, któ­ra obra­ca się raz wokół wła­snej osi w cią­gu 45 minut, zawdzię­cza swo­ją obec­ną nazwę “Piz Glo­ria” pro­duk­cji filmowej.

Czy to u naszych klien­tów w tere­nie czy w naszym warsz­ta­cie — BU Servi­ce pomo­że Ci szyb­ko i kom­pe­tent­nie w każ­dej chwi­li. Jako spe­cja­li­ści od sil­ni­ków Per­kins dys­po­nu­je­my nie­zbęd­ny­mi czę­ścia­mi zamien­ny­mi, doku­men­ta­cją oraz narzę­dzia­mi. Zarów­no nasi tech­ni­cy ser­wi­so­wi, jak i per­so­nel nasze­go ser­wi­su są na bie­żą­co szko­le­ni w naszym mię­dzy­na­ro­do­wym cen­trum szko­le­nio­wym Per­kins. Dzię­ki temu ana­li­za uste­rek i póź­niej­sze napra­wy sil­ni­ka są prze­pro­wa­dza­ne szyb­ko i kom­pe­tent­nie u Cie­bie lub w naszych warsztatach.