BU Power Systems wiadomości

Seria Per­kins® 5000

By 16. czerwca 2023 No Comments

W tym mie­sią­cu w fabry­ce Per­kins Staf­ford odby­ła się inau­gu­ra­cja nowej serii sil­ni­ków Per­kins® 5000. Wraz z klien­ta­mi z Nie­miec, Włoch i Pol­ski byli­śmy na miej­scu, aby zapo­znać się z nową serią sil­ni­ków, któ­re nie­za­wod­nie dostar­cza­ją moc elek­trycz­ną goto­wą do natych­mia­sto­we­go użycia.

Cał­ko­wi­cie nowa seria sil­ni­ków Per­kins® 5000 to w peł­ni elek­tro­nicz­na gama sze­ścio- i ośmio­cy­lin­dro­wych sil­ni­ków rzę­do­wych oraz sil­ni­ków V12 i V16, zapro­jek­to­wa­nych spe­cjal­nie dla ryn­ku wytwa­rza­nia ener­gii w celu zasi­la­nia kry­tycz­nych obsza­rów np.: cen­tra danych, szpi­ta­le. Z nie­za­wod­ną mocą pod­sta­wo­wą lub rezer­wo­wą, gdzie prze­sto­je nie wcho­dzą w grę. Dowiedz się wię­cej o nowej serii sil­ni­ków – tutaj.

Oprócz mnó­stwa infor­ma­cji na temat nowej serii sil­ni­ków, moż­na było uzy­skać świet­ny wgląd w obiek­ty fabry­ki sil­ni­ków Per­kins w Staf­ford. Pod­czas pre­zen­ta­cji pro­duk­tu moż­na było szcze­gó­ło­wo obej­rzeć nowe sil­ni­ki i ich komponenty.

Kolej­ną atrak­cją wyda­rze­nia była wizy­ta w zabyt­ko­wym zam­ku War­wick. Liczą­cy 1100 lat zamek jest jed­ną z naj­wspa­nial­szych śre­dnio­wiecz­nych for­tec w Wiel­kiej Bry­ta­nii i jest oto­czo­ny pięk­ną przy­ro­dą. Zde­cy­do­wa­nie war­to go odwiedzić.

Wiel­kie podzię­ko­wa­nia dla naszych klien­tów, współ­pra­cow­ni­ków i oczy­wi­ście fir­my Per­kins za uczy­nie­nie tego spo­tkan­nia jako nie­za­po­mnia­ne­go wydarzenia.