BU Power Systems Nyheder

Per­kins® 5000-serie

By 16. juni 2023 No Comments

I den­ne måned blev der afholdt et lan­ce­rings­ar­ran­ge­ment for den nye Per­kins® 5000-serie i Per­kins Staf­ford. Sam­men med kun­der fra Tys­kland, Ita­li­en og Polen var vi på ste­det for at lære den nye motor­se­rie at ken­de, som til­by­der påli­de­lig elek­trisk kraft, der er klar til at bli­ve brugt med det samme.

Den helt nye Per­kins® 5000-serie er en fuldt elek­tro­nisk serie af seks- og otte­cy­lin­dre­de ræk­ke­mo­to­rer og V12- og V16-cylin­dre­de moto­rer, der er udvik­let spe­ci­elt til elpro­duk­tions­mar­ke­det til at for­sy­ne kri­ti­ske appli­ka­tio­ner som data­cen­tre og hospi­ta­ler med påli­de­lig pri­mær- eller stand­by­strøm, hvor nede­tid ikke er en mulig­hed. Find ud af mere om den nye motor­se­rie her.

Ud over mas­ser af infor­ma­tion om den nye motor­se­rie var der også et godt ind­blik i faci­li­te­ter­ne hos Per­kins Staf­ford. Ved pro­duktrund­vis­nin­gen kun­ne man se de nye moto­rer og deres kom­po­nen­ter i detal­jer. Et andet høj­de­punkt ved arran­ge­men­tet var besø­get på det histo­ri­ske Warwi­ck Cast­le. Det 1.100 år gam­le slot er en af Stor­bri­tan­ni­ens fine­ste mid­delal­der­fæst­nin­ger og omgi­vet af smuk natur, bestemt et besøg værd.

Man­ge tak til vores kun­der, kol­le­ger og selv­føl­ge­lig Per­kins for at gøre det­te til en min­de­vær­dig begivenhed.