BU Power Systems News

Seri­je Per­kins® 5000

By 16. June 2023 No Comments

Ovog mje­se­ca u Per­kin­su u Staf­for­du odr­ža­no je pred­stav­lja­nje nove seri­je Per­kins® 5000. Zajed­no s kup­ci­ma iz Nje­mač­ke, Ita­li­je i Polj­ske bili smo na licu mjes­ta kako bismo se upoz­na­li s novom seri­jom moto­ra koja nudi pouz­da­nu elek­trič­nu ener­gi­ju odmah sprem­nu za korištenje.

Pot­pu­no nova seri­ja Per­kins® 5000 elek­tro­nič­ki je asor­ti­man moto­ra sa šest i osam cilin­da­ra i V12 i V16 cilin­da­ra, dizaj­ni­ra­nih poseb­no za pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je u ops­kr­bi kri­tič­nih apli­ka­ci­ja kao što su podat­kov­ni cen­tri i bol­ni­ce gdje je potreb­na pouz­da­na osnov­na ili rezerv­na sna­ga i gdje pre­kid rada nije opci­ja. Više o novoj seri­ji moto­ra saz­naj­te ovdje.

Osim mnoš­tva infor­ma­ci­ja o novoj seri­ji moto­ra, bilo je pri­li­ke raz­gle­da­ti i objek­te u Per­kins Staf­for­du. Pri obi­la­sku pro­izvo­da mogli su se do u deta­lje vidje­ti novi moto­ri i nji­ho­ve kom­po­nen­te. Još jedan vrhu­nac doga­đa­ja bio je posjet povi­jes­nom dvor­cu Warwick. Dvo­rac star 1100 godi­na jed­na je od naj­vri­jed­ni­jih bri­tan­skih sred­njo­vje­kov­nih utvr­da okru­žen pre­kras­nom pri­ro­dom — sva­ka­ko ga tre­ba posjetiti.

Veli­ko hva­la našim kup­ci­ma, kole­ga­ma i narav­no Per­kin­su što su ovaj doga­đaj uči­ni­li nezaboravnim.