BU Power Systems News

Sto­ri­tev BU — zane­slji­va, hitra in kompetentna

By 10. novembra 2023 No Comments

Sko­raj kot James Bond. Ne v služ­bi nje­ne­ga veli­čan­stva, ampak za našo stran­ko Ghel­ma AG Bau­be­tri­e­be so bili teh­ni­ki BU Power Systems zdaj v akci­ji na Schil­thor­nu v Bern­skih Alpah na 2.970 m nad­mor­ske viši­ne. Na tej nena­va­dni loka­ci­ji so nas pokli­ca­li na ser­vi­sni pre­gled stro­ja Per­kins 1204E-E44TTA. Schil­thorn je med dru­gim postal znan po fil­mu Jame­sa Bon­da iz leta 1969 “V taj­ni služ­bi nje­ne­ga veli­čan­stva”. Vrtlji­va resta­vra­ci­ja na vrhu, ki se v 45 minu­tah enkrat obr­ne oko­li svo­je osi, svo­je seda­nje ime “Piz Glo­ria” dol­gu­je film­ski produkciji.

Na loka­ci­ji naših strank, na tere­nu ali v naši delav­ni­ci — BU Ser­vi­ce vam bo poma­gal hitro in kom­pe­ten­tno v vsa­kem tre­nut­ku. Kot spe­ci­a­li­sti za Per­kin­so­ve motor­je ima­mo vse potreb­ne nado­me­stne dele, doku­men­ta­ci­jo, orod­ja in pre­iz­ku­sne napra­ve. Naši ser­vi­ser­ji in delav­ni­ško ose­bje se neneh­no uspo­sa­blja­jo v našem med­na­ro­dno pri­zna­nem Per­kin­so­vem cen­tru za uspo­sa­blja­nje. To zago­ta­vlja, da sta ana­li­za in popra­vi­lo vaše­ga motor­ja na vaši loka­ci­ji ali v naši ser­vi­sni delav­ni­ci opra­vlje­na hitro in kompetentno.