BU Power Systems News

BU Ser­vi­ce — spo­leh­li­vý, rych­lý a kompetentní

By 10. listopadu 2023 No Comments

Téměř jako James Bond. Ne ve služ­bách Její­ho Veli­čen­stva, ale pro naše­ho zákaz­ní­ka Ghel­ma AG Bau­be­t­rie­be byli nyní tech­ni­ci z BU Power Sys­tems v akci na hoře Schil­thorn v Bern­ských Alpách ve výš­ce 2 970 m n. m. Na tom­to neob­vyk­lém mís­tě jsme byli při­vo­lá­ni k ser­vis­ní­mu zása­hu na stro­ji Per­kins 1204E-E44TTA. Schil­thorn se pro­sla­vil mimo jiné díky fil­mu s Jame­sem Bon­dem z roku 1969 „V taj­né služ­bě Její­ho Veli­čen­stva”. Otá­či­vá restau­ra­ce na vrcho­lu, kte­rá se za 45 minut jed­nou oto­čí kolem své osy, vdě­čí fil­mo­vé pro­duk­ci za svůj sou­čas­ný název „Piz Gloria”.

Ať už u našich zákaz­ní­ků, v teré­nu nebo v naší díl­ně — BU Ser­vi­ce vám pomů­že kdy­ko­li rych­le a kva­li­fi­ko­va­ně. Jako spe­ci­a­lis­ta na moto­ry Per­kins máme všech­ny potřeb­né náhrad­ní díly, doku­men­ta­ci, nástro­je a zku­šeb­ní vyba­ve­ní. Jak naši ser­vis­ní tech­ni­ci, tak pra­cov­ní­ci naší díl­ny jsou prů­běž­ně ško­le­ni v našem mezi­ná­rod­ním ško­li­cím cen­t­ru cer­ti­fi­ko­va­ném výrob­cem moto­rů Per­kins. Tím je zajiš­tě­no rych­lé a kva­li­fi­ko­va­né pro­ve­de­ní ana­lý­zy závad a násled­né opra­vy vaše­ho moto­ru u vás nebo v naší dílně.

Děku­je­me našim zákaz­ní­kům, kole­gům a samo­zřej­mě fir­mě Per­kins za to, že se tato akce sta­la nezapomenutelnou.