Ali ste vedeli, da …

…lah­ko vodne črpal­ke Per­kins v 24 urah delo­va­nja pre­čr­pa­jo pri­bli­žno 360.000 litrov hla­dil­ne tekočine?

By 5. julija 2023 No Comments

To je ena­ko­vre­dno 2.378 pol­nim kadem. V kro­gu vodna črpal­ka dova­ja hla­dno vodo v motor, da ga ohla­di. Voda se zara­di viso­ke tem­pe­ra­tu­re motor­ja segre­je in nato iz motor­ja odte­če do hla­dil­ni­ka. S pomo­čjo hla­dil­ne­ga sis­te­ma se izo­gne­mo pre­gre­va­nju in posle­dič­nim okva­ram. Opti­mal­no zmo­glji­vost je mogo­če dose­či le s pra­vil­no delov­no tem­pe­ra­tu­ro — zato je hla­dil­ni sis­tem, ki je pri­la­go­jen motor­ju, bistve­ne­ga pomena.

Hla­dil­ni sis­te­mi zago­ta­vlja­jo, da motor delu­je pri pra­vi temperaturi.

Vsak motor potre­bu­je hla­dil­ni sis­tem, ki pre­pre­ču­je pre­gre­va­nje in okva­re. Hla­dil­ni sis­tem v motor­ju z vodnim hla­je­njem obi­čaj­no vklju­ču­je kom­bi­na­ci­jo hla­dil­ni­ka, ven­ti­la­tor­ja, ter­mo­sta­ta in vodne črpal­ke, ki so pove­za­ni s kana­li v motor­ju in vsi sku­paj odstra­nju­je­jo viso­ko toplo­to, ki nasta­ne med izgorevanjem.

Pod­je­tje BU Power Systems ponu­ja reši­tve, pri­la­go­je­ne vašim poseb­nim zah­te­vam za hla­dil­ni sis­tem, pri­la­go­jen vaše­mu motor­ju Perkins.
Pogo­vo­ri­te se z naši­mi inže­nir­ji  — pokli­či­te nas na tele­fon­sko šte­vil­ko +386 (0) 590 76 50 0.