BU Power Systems News

Druž­ba BU Power Systems je posta­la poo­bla­šče­ni trgo­vec druž­be Per­kins za Švi­co in Lihtenštajn

By 27. marca 2023 No Comments

Od leta 1991 je MINELLI AG gene­ral­ni uvo­znik pod­je­tja Per­kins v Švi­ci in Kne­že­vi­ni Lih­ten­štajn. Od 1. apri­la 2023 je druž­ba BU Power Systems AG kot hče­rin­ska druž­ba v popol­ni lasti druž­be BU Power Gro­up GmbH pre­vze­la dejav­nost Per­kins druž­be MINELLI AG in je odgo­vor­na za pro­da­jo in popro­daj­ni ser­vis dizel­skih in plin­skih motor­jev Per­kins ter ladij­skih motor­jev Per­kins v Švi­ci in Lih­ten­štaj­nu. Naše ose­bje na loka­ci­ji Pfäffi­kon vam bo z vese­ljem sve­to­va­lo pri vseh vpra­ša­njih v zve­zi z vašim motor­jem, rezerv­ni­mi deli in servisom.

Druž­ba BU Power Systems bo še naprej sode­lo­va­la z Minel­li­je­vi­mi zapo­sle­ni­mi, ki ima­jo izku­šnje in odno­se s stran­ka­mi. “V okvi­ru zgo­dnje­ga in ure­je­ne­ga načr­ta nasled­stva smo se odlo­či­li, da odde­lek Per­kins pod­je­tja Minel­li AG pre­ne­se­mo v dru­ge roke,” pra­vi Reto Minel­li, lastnik pod­je­tja Minel­li AG. “S svo­ji­mi dol­go­le­tni­mi izku­šnja­mi po vsej Evro­pi lah­ko zago­to­vi­mo uspe­šno pri­ho­dnost pod­je­tja Per­kins v Švi­ci in Lih­ten­štaj­nu. Zapo­sle­ni in pozna­ne kon­tak­tne ose­be bodo osta­li in zago­to­vi­li nemo­ten pre­hod,” komen­ti­ra Franz Focks, gene­ral­ni direk­tor sku­pi­ne BU Power Group.