Jeste li znali da …

…Per­kins pum­pe za vodu mogu ispum­pa­ti oko 360.000 lita­ra ras­hlad­ne teku­ći­ne u 24 sata rada?

To je jed­na­ko 2378 punih kada. Vode­na pum­pa dovo­di hlad­nu vodu u motor da ga ohla­di. Voda se zagri­ja­va viso­kom tem­pe­ra­tu­rom moto­ra, a zatim izla­zi iz moto­ra u hlad­njak. Uz pomoć ras­hlad­nog sus­ta­va izbje­ga­va se pre­gri­ja­va­nje i pos­lje­dič­ni kva­ro­vi. Opti­mal­ne per­for­man­se mogu se pos­ti­ći samo s isprav­nom rad­nom tem­pe­ra­tu­rom — sto­ga je bitan sus­tav hla­đe­nja pri­la­go­đen motoru.

Sus­ta­vi hla­đe­nja osi­gu­ra­va­ju da vaš motor radi na odgo­va­ra­ju­ćoj temperaturi

Sva­ki motor tre­ba sus­tav hla­đe­nja kako bi se spri­je­či­lo pre­gri­ja­va­nje i kvar. Sus­tav hla­đe­nja u moto­ru s vode­nim hla­đe­njem obič­no uklju­ču­je kom­bi­na­ci­ju hlad­nja­ka, ven­ti­la­to­ra, ter­mos­ta­ta i pum­pe za vodu koji su spo­je­ni na kana­le u moto­ru i svi zajed­no rade na ukla­nja­nju viso­ke topli­ne koja se stva­ra tije­kom izgaranja.

BU Power Sys­tems nudi rje­še­nja pri­la­go­đe­na vašim spe­ci­fič­nim zah­tje­vi­ma za sus­tav hla­đe­nja pri­la­go­đen vašem Per­kins motoru.
Raz­go­va­raj­te s našim inže­nje­ri­ma za apli­ka­ci­je – može­te nas dobi­ti na +385 (0) 51 545701.