BU Power Systems News

BU Power Sys­tems pos­ta­je ovla­šte­ni Per­kins dis­tri­bu­ter za Švi­car­sku i Lihtenštajn

By 27. March 2023 No Comments

Od 1991. MINELLI AG je gene­ral­ni uvoz­nik Per­kin­sa u Švi­car­skoj i Kne­že­vi­ni Lih­ten­štajn. Od 01.04.2023., BU Power Sys­tems AG, kao podruž­ni­ca u sto­pos­tot­nom vlas­niš­tvu BU Power Gro­up GmbH, pre­uze­la je pos­lo­va­nje Per­kin­sa od MINELLI AG i odgo­vor­na je za pro­da­ju i pos­t­pro­daj­ne uslu­ge Per­kins dizel i plin­skih moto­ra kao i Per­kins brod­skih moto­ra u Švi­car­skoj i Lih­ten­štaj­nu. Naše osob­lje na loka­ci­ji Pfäf­fi­kon rado će vas savje­to­va­ti o svim pita­nji­ma u vezi s vašim moto­rom, rezerv­nim dije­lo­vi­ma i servisom.

BU Power Sys­tems će nas­ta­vi­ti radi­ti sa zapos­le­ni­ci­ma Minel­li­ja koji ima­ju iskus­tvo i odnos s kup­ci­ma. “Tije­kom raz­ra­de pla­na nas­lje­đi­va­nja, odlu­či­li smo Per­kins odjel Minel­li AG dati u dru­ge ruke.” kaže Reto Minel­li, vlas­nik tvrt­ke Minel­li AG. “S našim dugo­go­diš­njim iskus­tvom diljem Euro­pe, može­mo jam­či­ti uspješ­nu buduć­nost za Per­kins u Švi­car­skoj i Lih­ten­štaj­nu. Zapos­le­ni­ci i poz­na­te oso­be za kon­takt ostat će i osi­gu­ra­ti nesme­tan pri­je­laz”, komen­ti­ra Franz Foc­ks, izvr­š­ni direk­tor BU Power Group.