BU Power Systems News

BU Power Sys­tems se stá­vá auto­ri­zo­va­ným pro­dej­cem Per­kins pro Švý­car­sko a Lichtenštejnsko

By 27. března 2023 No Comments

Od roku 1991 je spo­leč­nost MINELLI AG gene­rál­ním dovoz­cem spo­leč­nos­ti Per­kins ve Švý­car­sku a Lich­ten­štejn­ském kní­žec­tví. Od 1. 4. 2023 pře­vza­la spo­leč­nost BU Power Sys­tems AG jako sto­pro­cent­ní dce­ři­ná spo­leč­nost BU Power Group GmbH obchod­ní akti­vi­ty Per­kins od spo­leč­nos­ti MINELLI AG a je odpo­věd­ná za pro­dej a popro­dej­ní ser­vis vzně­to­vých a ply­no­vých moto­rů Per­kins a lod­ních moto­rů Per­kins ve Švý­car­sku a Lich­ten­štejn­sku. Naši zaměst­nan­ci na pra­co­viš­ti v Pfä­f­fi­ko­nu vám rádi pora­dí ve všech otáz­kách týka­jí­cích se vaše­ho moto­ru, náhrad­ních dílů a servisu.

Spo­leč­nost BU Power Sys­tems bude i nadá­le spo­lu­pra­co­vat se zaměst­nan­ci spo­leč­nos­ti Minel­li, kte­ří mají zku­še­nos­ti a vzta­hy se zákaz­ní­ky. “V rám­ci včas­né­ho a spo­řá­da­né­ho plá­nu nástup­nic­tví jsme se roz­hod­li pře­dat divi­zi Per­kins spo­leč­nos­ti Minel­li AG do jiných rukou,” říká Reto Minel­li, maji­tel spo­leč­nos­ti Minel­li AG. “Díky našim dlou­ho­le­tým zku­še­nos­tem v celé Evro­pě může­me spo­leč­nos­ti Per­kins ve Švý­car­sku a Lich­ten­štejn­sku zaru­čit úspěš­nou budouc­nost. Zaměst­nan­ci a zná­mé kon­takt­ní oso­by zůsta­nou a zajis­tí hlad­ký pře­chod,” komen­tu­je Franz Focks, gene­rál­ní ředi­tel BU Power Group.