BU Power Systems Nyheder

BU Power Systems bli­ver auto­ri­se­ret Per­kins-for­hand­ler for Schweiz og Liechtenstein

By 27. marts 2023 No Comments

MINELLI AG har siden 1991 været hove­d­im­por­tør af Per­kins i Schweiz og Fyr­sten­døm­met Lie­ch­tenste­in. Fra den 01.04.2023 har BU Power Systems AG som et 100 % ejet dat­ter­sel­skab af BU Power Group GmbH over­ta­get MINELLI AG’s Per­kins-for­ret­ning og er ansvar­lig for salg og efter­salgs­ser­vi­ce af Per­kins-die­sel- og gas­mo­to­rer samt Per­kins-skibs­mo­to­rer i Schweiz og Lie­ch­tenste­in. Vores per­so­na­le på fabrik­ken i Pfäf­fi­kon råd­gi­ver dig ger­ne om alle spørgs­mål ved­rø­ren­de din motor, reser­ve­de­le og service.

BU Power Systems vil fort­sat arbej­de sam­men med Minel­li-med­ar­bej­der­ne, som har erfa­ring og rela­tio­ner til kun­der­ne. “Som led i en tid­lig og vel­ord­net suc­ces­sions­plan har vi beslut­tet at over­dra­ge Minel­li AG’s Per­kins-divi­sion til andre hæn­der”, siger Reto Minel­li, ejer af Minel­li AG. “Med vores man­ge­åri­ge erfa­ring i hele Euro­pa kan vi garan­te­re en suc­ces­fuld frem­tid for Per­kins i Schweiz og Lie­ch­tenste­in. Med­ar­bej­der­ne og de vel­kend­te kon­takt­per­so­ner vil for­bli­ve og sik­re en gnid­nings­løs over­gang”, kom­men­te­rer Franz Focks, admi­ni­stre­ren­de direk­tør for BU Power Group.