Vidste du det …?

…Per­kins® Ecop­lus-fil­ter fjer­ner par­tik­ler, der er min­dre end fire mikrometer?

By 2. marts 2023 No Comments

Det sva­rer til stør­rel­sen af en enkelt rød blod­cel­le, som er fem mikro­me­ter stor og ikke kan ses med det blot­te øje. Brænd­stof­fil­tre­ne af høj kva­li­tet beskyt­ter din motor i alle drift­stil­fæl­de og for­hin­drer motorska­der, for­di selv de mind­ste par­tik­ler kan føre til øget slid i brænd­stof­pum­per og ind­sprøjt­nings­dy­ser. Det­te redu­ce­rer ikke kun din motors effek­ti­vi­tet og øger dens emis­sio­ner, men kan også for­år­sa­ge alvor­li­ge ska­der på moto­ren. Per­kins ori­gi­na­le brænd­stof­fil­tre fjer­ner påli­de­ligt par­tik­ler, så kun rent brænd­stof når frem til indsprøjtningsdyserne.

Kra­ve­ne til fil­ter syste­mer­ne på moder­ne for­bræn­dings­mo­to­rer sti­ger støt: Mere motor­kraft, høje­re tryk og tem­pe­ra­tu­rer ved lave­re brænd­stof­for­brug og lave­re emis­sio­ner. Brænd­sto­find­sprøjt­nings­sy­ste­mer er kom­plek­se og vig­ti­ge for opti­mal motor­drift, så Per­kins pro­du­ce­rer hver del med høje­ste præcision.

Kva­li­tet, du kan sto­le på

Per­kins ori­gi­na­le reser­ve­de­le er per­fekt til­pas­set til din motor og sik­rer der­for en lang leve­tid for moto­ren. Det bety­der, at du kan være 100 % sik­ker på din motors yde­ev­ne og effek­ti­vi­tet, selv på lang sigt – med kva­li­tet, der beta­ler sig.

Din for­del

  • Ori­gi­na­le reser­ve­de­le af høj kvalitet
  • Præ­ci­sions­frem­stil­let til de nye­ste fabriksspecifikationer
  • Repa­ra­tions­ser­vi­ce mulig inden for injektionsteknologi
  • Over­ha­le­de og der­med res­sour­ce­be­spa­ren­de reser­ve­de­le til rådig­hed med så god som ny kva­li­tet og yde­ev­ne som ny

For­skel­len lig­ger i detaljerne

Den mest almin­de­li­ge årsag til udskift­ning af injekto­rer er sli­ta­ge på grund af snavs og foru­re­ning i brænd­stof­sy­ste­met. Injektor­test viser, at Per­kins ori­gi­na­le brænd­stof­fil­tre yder en frem­ra­gen­de beskyttelse.

Ved sam­men­lig­ning med fil­tre fra kend­te pro­du­cen­ter blev injekto­rer­nes leve­tid testet med stærkt foru­re­net brændstof.

Resul­ta­tet: De injekto­rer, der var beskyt­tet med Per­kins ori­gi­na­le brænd­stof­fil­tre, viste bety­de­ligt min­dre slid og der­med en min­dre læka­ge­pro­cent end de injekto­rer, der blev testet med fil­tre fra tredjeparter.

Leve­ti­den for moto­rer og ind­sprøjt­nings­sy­ste­mer kan for­læn­ges bety­de­ligt ved at bru­ge ori­gi­na­le Per­kins-brænd­stof­fil­tre. Du kan fin­de fle­re oplys­nin­ger her.

Som din eks­klu­si­ve Per­kins for­hand­ler til­by­der BU Power Systems ori­gi­nal­kva­li­tet til for­nuf­ti­ge pri­ser. I til­fæl­de af spørgs­mål kan vi kon­tak­tes på vores ser­vi­ce­te­le­fon 65 560 560.