Jeste li znali da …

…Per­kins® Eco­plus-Fil­ter ukla­nja čes­ti­ce manje od četi­ri mikrona?

By 2. March 2023 No Comments

To je otpri­li­ke veli­či­ne jed­nog crve­nog krv­nog zrn­ca, koje je veli­či­ne pet mikro­na i ne može se vidje­ti golim okom. Viso­kok­va­li­tet­ni fil­te­ri gori­va šti­te vaš motor u sva­koj vrsti pri­mje­ne i sprje­ča­va­ju ošte­će­nja moto­ra, jer čak i naj­ma­nje čes­ti­ce mogu doves­ti do pove­ća­nog tro­še­nja pum­pi gori­va i mlaz­ni­ca. To ne samo da sma­nju­je učin­ko­vi­tost vašeg moto­ra i pove­ća­va nje­go­ve emi­si­je, već tako­đer može uzro­ko­va­ti ozbilj­na ošte­će­nja moto­ra. Per­kins ori­gi­nal­ni fil­te­ri za gori­vo pouz­da­no ukla­nja­ju čes­ti­ce tako da samo čis­to gori­vo dos­pi­je­va do mlaznica.

Zah­tje­vi na fil­ter­skim sus­ta­vi­ma moder­nih moto­ra sago­ri­je­va­nja stal­no se pove­ća­va­ju: Više sna­ge moto­ra, viši tla­ko­vi i tem­pe­ra­tu­re uz manju potroš­nju gori­va i manje emi­si­je štet­nih pli­no­va. Sus­ta­vi ubriz­ga­va­nja gori­va slo­že­ni su i važ­ni za opti­ma­lan rad moto­ra, pa Per­kins sva­ki dio pro­izvo­di pre­ciz­no do savršenstva.

Kva­li­te­ta na koju se može­te osloniti

Ori­gi­nal­ni Per­kins rezerv­ni dije­lo­vi savr­še­no su uskla­đe­ni s vašim moto­rom i sto­ga osi­gu­ra­va­ju dug vijek tra­ja­nja moto­ra. To zna­či da može­te biti 100% sigur­ni u per­for­man­se i učin­ko­vi­tost svog moto­ra, čak i dugo­roč­no – uz kva­li­te­tu koja se isplati.

Vaša pred­nost

  • Viso­kok­va­li­tet­ni ori­gi­nal­ni rezerv­ni dijelovi
  • Pre­ciz­no izra­đe­ni pre­ma naj­no­vi­jim tvor­nič­kim specifikacijama
  • Mogu­ća uslu­ga poprav­ka u podru­čju teh­ni­ke ubrizgavanja
  • Dos­tup­ni su repa­ri­ra­ni dije­lo­vi za zamje­nu koji šte­de resur­se s kva­li­te­ta i per­for­man­se kao novi

Raz­li­ka je u detaljima

Naj­češ­ći raz­log za zamje­nu mlaz­ni­ce je tro­še­nje od prljav­šti­ne i one­čiš­će­nja u sus­ta­vu gori­va. Tes­to­vi mlaz­ni­ca poka­zu­ju da ori­gi­nal­ni Per­kins fil­te­ri gori­va pru­ža­ju izvr­s­nu zaštitu.

U uspo­red­nom tes­ti­ra­nju s fil­te­ri­ma poz­na­tih pro­izvo­đa­ča, rad­ni vijek mlaz­ni­ca tes­ti­ran je s jako one­čiš­će­nim gorivom.

Rezul­tat: mlaz­ni­ce zašti­će­ne ori­gi­nal­nim Per­kins fil­te­ri­ma gori­va poka­za­le su znat­no manje tro­še­nje, a time i manju sto­pu cure­nja od onih tes­ti­ra­nih s fil­te­ri­ma tre­će strane.

Život­ni vijek moto­ra i sus­ta­va ubriz­ga­va­nja može se zna­čaj­no pro­du­ži­ti upo­tre­bom ori­gi­nal­nih Per­kins fil­te­ra gori­va. Više infor­ma­ci­ja može­te pro­na­ći ovdje.

Ima­te li pita­nja o našem por­t­fe­lju rezerv­nih dije­lo­va? Slo­bod­no nas kon­tak­ti­raj­te tele­fo­nom na +385 (0) 51 545701 ili – vese­li­mo se vašem upitu.