BU Power Systems News

Akce Per­kins® Elect­ric Power Stage V

By 6. prosince 2023 No Comments

Ve dnech 29. až 30. lis­to­pa­du se v síd­le spo­leč­nos­ti Per­kins v Peter­bo­rou­gh usku­teč­ni­la akce věno­va­ná moto­rům Per­kins® Elect­ric Power Stage V. Spo­leč­ně s naši­mi zákaz­ní­ky jsme zís­ka­li tech­nic­ký náhled vyso­ké úrov­ně na řadu moto­rů Stage V Elect­ric Power.

Kro­mě mno­ha infor­ma­cí o řadě moto­rů Stage V jsme zblíz­ka nahléd­li i do srd­ce výro­by moto­rů Per­kins. Pro­cház­ka kolem moto­rů nám umož­ni­la pro­hléd­nout si moto­ry zblíz­ka. Uži­li jsme si i nava­zo­vá­ní kon­tak­tů s odbor­ní­ky na moto­ry z něko­li­ka evrop­ských zemí ve zvlášt­ní atmo­sfé­ře v “domo­vě Perkins “.

Řada moto­rů Per­kins Elect­ric Power je navr­že­na a vyro­be­na tak, aby spo­leh­li­vě posky­to­va­la sta­bil­ní a trva­lý výkon, když je potře­ba. Moto­ry jsou tes­to­vá­ny a ově­ře­ny v nej­od­leh­lej­ších a nej­ná­roč­něj­ších pro­stře­dích svě­ta a jsou navr­že­ny tak, aby pokry­ly celou šká­lu poža­dav­ků na výkon. Více infor­ma­cí o této řadě moto­rů nalez­ne­te zde.

Dal­ším vrcho­lem akce byla návště­va Impe­rial War Muse­um Dux­ford. Letec­ké muze­um, kte­ré je samo o sobě výsta­vou. V jed­not­li­vých han­gá­rech jsme si moh­li pro­hléd­nout iko­nic­ká leta­dla a his­to­ric­ké před­mě­ty. Oprav­du sto­jí za návštěvu.

Děku­je­me našim zákaz­ní­kům, kole­gům a samo­zřej­mě Per­kin­so­vi za to, že se tato akce sta­la jedinečnou.