BU Power Systems wiadomości

Wyda­rze­nie Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V

By 6. grudnia 2023 No Comments

W dniach 29–30 listo­pa­da w sie­dzi­bie  fir­my Per­kins w Peter­bo­ro­ugh odby­ło się wyda­rze­nie poświę­co­ne nowej gne­ra­cji sil­ni­ków Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V. Razem z naszy­mi klien­ta­mi otrzy­ma­li­śmy moc­no spe­cja­li­stycz­ne  infor­ma­cje  tech­nicz­ne na temat  sil­ni­ków Elec­tric Power  Sta­ge V.

Oprócz wie­lu infor­ma­cji na temat serii sil­ni­ków Sta­ge V, przyj­rze­li­śmy się bli­żej ser­cu pro­duk­cji  peł­nej gamy sil­ni­ków Per­kins. Wszyst­ko to mogli­śmy obser­wo­wać z bli­skiej odle­gło­ści. Miło nam było współ­pra­co­wać z eks­per­ta­mi od sil­ni­ków z kil­ku kra­jów euro­pej­skich w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze w histo­rycz­nej sie­dzi­bie fir­my Perkins.

Gama sil­ni­ków Per­kins Elec­tric Power zosta­ła zapro­jek­to­wa­na i wyko­na­na tak, aby nie­za­wod­nie zapew­niać sta­bil­ną i zrów­no­wa­żo­ną moc, gdy jest ona potrzeb­na. Sil­ni­ki Per­kins są testo­wa­ne i spraw­dza­ne w naj­bar­dziej odle­głych i wyma­ga­ją­cych śro­do­wi­skach na świe­cie. Zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, aby pokry­wać peł­ny zakres zapo­trze­bo­wa­nia na moc. Wię­cej infor­ma­cji na temat serii sil­ni­ków Per­kins  znaj­dziesz tutaj.

Kolej­nym punk­tem wyda­rze­nia była wizy­ta w Impe­rial War Museum w Duxford. Muzeum lot­nic­twa, któ­re­go miej­sce samo w sobie jest wysta­wą. W poszcze­gól­nych halach mogli­śmy zoba­czyć kul­to­we samo­lo­ty i obiek­ty histo­rycz­ne. Napraw­dę war­to odwiedzić.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my naszym klien­tom, współ­pra­cow­ni­kom i oczy­wi­ście fir­mie Per­kins za uczy­nie­nie tego wyda­rze­nia wyjątkowym.