Vidste du det …?

…Per­kins alle­re­de har pro­du­ce­ret 22 mil­li­o­ner moto­rer siden 1932?

By 31. august 2023 No Comments

Det er dob­belt så man­ge moto­rer, som der fødes børn om måne­den på ver­dens­plan. Måske er en af dis­se man­ge moto­rer i din maski­ne. Som offi­ci­el Per­kins distri­butør til­by­der BU Power Systems ud over salg af nye moto­rer også ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le og indi­vi­du­el­le ser­vi­cey­del­ser til din motor. Vi står også til rådig­hed for dig i til­fæl­de af kortva­rigt ned­brud af din motor: med Per­kins ombytningsmotorer.

Hvis det ikke er øko­no­misk ren­ta­belt at repa­re­re moto­ren, eller hvis funk­tio­nen af din Per­kins motor skal genop­ret­tes ret­ti­digt, kan udskift­ning af moto­ren være et godt alter­na­tiv. For at kun­ne til­by­de hur­ti­ge løs­nin­ger garan­te­rer vi en per­ma­nent til­gæn­ge­lig­hed af mere end 200 Per­kins udskiftningsmotorer.

Fra kor­te eller lan­ge blok­ke til repa­re­re­de kor­te eller lan­ge blok­ke til lan­ge moto­rer og kom­plet udskift­ning af moto­ren til­by­der vi en bred vif­te af løs­nin­ger. På den­ne måde kan du med kort var­sel og til en lav pris give din maski­ne et nyt liv.

Hvor­for bru­ge en ombyt­nings­mo­tor fra BU Power Systems?

  • Ombyt­nings­mo­tor og renove­re­de moto­rer til ethvert behov
  • Sam­men­lig­ne­lig motory­del­se til en brøk­del af pri­sen for en ny motor
  • Opti­mal ser­vi­ce og kor­te leveringstider
  • Høj kva­li­tet gen­nem brug af ori­gi­na­le Per­kins-reser­ve­de­le og test på prøvebænk
  • Nem instal­la­tion
  • Bed­re sty­ring af maski­nens livscyklus
  • Reduk­tion af nedetider
  • Res­sour­ce­be­spa­ren­de og omkostningseffektiv
  • 12 måne­ders garanti

Du kan fin­de mere infor­ma­tion om Per­kins udskift­nings­mo­to­rer her.