BU Power Systems Nyheder

Hit­t­ner – Eco­trac 60 V er en frem­ra­gen­de og robust partner

By 26. marts 2024 No Comments

Det kro­a­ti­ske fir­ma Hit­t­ner d.o.o. blev grund­lagt i 1987 og er spe­ci­a­li­se­ret i pro­duk­tion af sko­v­trak­to­rer, små land­brugs­trak­to­rer og red­ska­ber samt alle slags reser­ve­de­le. I man­ge år har Hit­t­ner været på listen over de bed­ste pri­va­te virk­som­he­der i Repu­blik­ken Kro­a­tien, og som en sær­lig bonus for at opnå posi­tio­nen som mar­keds­le­der og pro­dukt­kva­li­tet er Hit­t­ner-virk­som­he­den ble­vet til­delt tre “Gol­den kunas” for frem­ra­gen­de kva­li­tet af for­ret­nings­le­del­se og pri­sen “Cro­a­ti­an gazel­le” for hur­ti­ge reak­tio­ner og til­pas­ning til mar­keds­for­hold, avan­ce­ret for­ret­nings­fi­lo­so­fi, brug og anven­del­se af ny viden, tek­no­lo­gi og innova­tions­ba­se­ret vækst.

Spe­ci­a­li­sten i sko­v­brugs­ma­ski­ner har beslut­tet at udsty­re deres sene­ste maski­ne med en Per­kins-motor. Den nyligt lan­ce­re­de Skid­der Eco­trac 60 arbej­der med en Per­kins 404J-E22T med 45 kW. Den 4‑cylindrede motor på 2,2 liter opfyl­der udstød­nings­e­mis­sions­klas­se V og der­med EU’s stren­ge reg­ler for udstød­nings­e­mis­sion. Den kom­pak­te “small one” fra Per­kins leve­rer frem­ra­gen­de drej­nings­mo­ment ved lave hastig­he­der, redu­ce­re­de ejer- og driftsom­kost­nin­ger og ekstremt lav støj og hårdhed.

Den tid­li­ge­re Eco­trac-model har udført udtyn­dings­ar­bej­de for de kro­a­ti­ske sko­ve med stor suc­ces i de sid­ste tyve år tak­ket være dens udhol­den­hed, effek­ti­vi­tet og øko­no­mi. “Vi har sto­re for­vent­nin­ger til den nye Eco­trac 60, da den nye model med opti­me­ret drev­tek­no­lo­gi lover end­nu mere kraft og effek­ti­vi­tet. I øje­blik­ket ser vi frem til leve­rin­gen af de før­ste 15 maski­ner til den kro­a­ti­ske stats­skov,” siger Josip Šimu­nek, udvik­lings­chef hos Hit­t­ner. “Sam­ar­bej­det med BU Power Systems for­løb fejl­frit. Vi er meget til­fred­se med det vel­lyk­ke­de projekt.”