BU Power Systems News

Hitt­ner – Eco­trac 60 V vyni­ka­jí­cí sil­ný partner

By 26. března 2024 No Comments

Chor­vat­ská spo­leč­nost Hitt­ner d.o.o. byla zalo­že­na v roce 1987 a spe­ci­a­li­zu­je se na výro­bu les­ních trak­to­rů, malých země­děl­ských a komu­nál­ních trak­to­rů a pří­dav­ných zaří­ze­ní a všech dru­hů náhrad­ních dílů. Spo­leč­nost Hitt­ner je již řadu let na sezna­mu nej­lep­ších sou­kro­mých spo­leč­nos­tí v Chor­vat­ské repub­li­ce a jako zvlášt­ní bonus k dosa­že­ní vedou­cí­ho posta­ve­ní na trhu a kva­li­ty výrob­ků byla spo­leč­nost Hitt­ner oce­ně­na tře­mi “Zla­tý­mi kuna­mi” za vyni­ka­jí­cí kva­li­tu říze­ní pod­ni­ku a cenou “Chor­vat­ská gaze­la” za rych­lé reak­ce a při­způ­so­be­ní se pod­mín­kám trhu, pokro­či­lou filo­zo­fii pod­ni­ká­ní, vyu­ží­vá­ní a uplat­ňo­vá­ní nových zna­los­tí, tech­no­lo­gií a růst zalo­že­ný na inovacích.

Spe­ci­a­lis­ta na les­ní stro­je se roz­ho­dl vyba­vit svou nej­no­věj­ší apli­ka­ci moto­rem Per­kins. Nedáv­no uve­de­ný smy­kem říze­ný stroj Eco­trac 60 pra­cu­je s moto­rem Per­kins 404J-E22T o výko­nu 45 kW. Čty­řvál­co­vý motor o obje­mu 2,2 lit­ru dosa­hu­je emis­ní­ho stup­ně V, a spl­ňu­je tak přís­né před­pi­sy Evrop­ské unie o emi­sích výfu­ko­vých ply­nů. Kom­pakt­ní “malý” motor Per­kins posky­tu­je vyni­ka­jí­cí toči­vý moment při níz­kých otáč­kách, niž­ší nákla­dy pro maji­te­le a pro­voz a extrém­ně níz­kou hluč­nost a tvrdost.

Před­cho­zí model Eco­trac pro­vá­děl v posled­ních dva­ce­ti letech pro­ře­záv­ky v chor­vat­ských lesích s vel­kým úspě­chem díky své odol­nos­ti, účin­nos­ti a hos­po­dár­nos­ti. “Od nové­ho mode­lu Eco­trac 60 si hod­ně sli­bu­je­me, pro­to­že nový model s opti­ma­li­zo­va­nou tech­no­lo­gií poho­nu sli­bu­je ješ­tě vět­ší výkon a efek­ti­vi­tu. V sou­čas­né době se těší­me na dodáv­ku prv­ních 15 stro­jů pro chor­vat­ské stát­ní lesy,” říká Josip Šimu­nek, vedou­cí vývo­je spo­leč­nos­ti Hitt­ner. “Spo­lu­prá­ce s BU Power Sys­tems pro­běh­la bez­chyb­ně. Z úspěš­né­ho pro­jek­tu máme vel­kou radost.”