BU Power Systems News

Hit­t­ner – Eco­trac 60 V izvan­re­dan robus­ni partner

By 26. March 2024 No Comments

Hrvat­ska tvrt­ka Hit­t­ner d.o.o., osno­va­na 1987. godi­ne, spe­ci­ja­li­zi­ra­na je za pro­izvod­nju šum­skih trak­to­ra, ski­de­ra, malih poljo­pri­vred­nih trak­to­ra i pri­klju­ča­ka za trak­to­re te svih vrsta rezerv­nih dije­lo­va. Hit­t­ner je već dugi niz godi­na na lis­ti naj­bo­ljih pri­vat­nih tvrt­ki u Repu­bli­ci Hrvat­skoj, a kao pose­ban bonus za pos­ti­za­nje pozi­ci­je tržiš­nog lide­ra i kva­li­te­te pro­izvo­da, tvrt­ka Hit­t­ner nagra­đe­na je s tri „Zlat­ne kune” za izvan­red­nu kva­li­te­tu pos­lov­nog uprav­lja­nja i priz­na­njem „Hrvat­ska gaze­la” za brze odgo­vo­re i pri­la­god­bu tržiš­nim uvje­ti­ma, napred­nu pos­lov­nu filo­zo­fi­ju, za kori­šte­nje i pri­mje­nu novih zna­nja te ras­ta teme­lje­nog na ino­va­ci­ja­ma i novim tehnologijama.

Struč­njak za šumar­ske stro­je­ve odlu­čio je svo­ju naj­no­vi­ju pri­mje­nu opre­mi­ti Per­kins moto­rom. Nedav­no pred­stav­lje­ni Skid­der Eco­trac 60 radi s moto­rom Per­kins 404J-E22T s 45 kW. 4‑cilindarski, 2,2‑litreni motor pos­ti­že stu­panj V emi­si­je ispuš­nih pli­no­va i time ispu­nja­va stro­ge pro­pi­se Europ­ske uni­je. Kom­pak­t­ni, „mali” Per­kins pru­ža izvr­stan okret­ni moment pri malim brzi­na­ma, sma­nje­ne tro­ško­ve odr­ža­va­nja i rada te izu­zet­no nisku razi­nu buke.

Pret­hod­ni model Eco­trac pos­ljed­njih dva­de­se­tak godi­na s veli­kim uspje­hom pro­vo­di pro­re­de hrvat­skih šuma, zahva­lju­ju­ći svo­joj izdr­ž­lji­vos­ti, učin­ko­vi­tos­ti i eko­no­mič­nos­ti. „Ima­mo veli­ka oče­ki­va­nja od novog Eco­tra­ca 60, jer novi model s opti­mi­zi­ra­nom teh­no­lo­gi­jom pogo­na obe­ća­va još veću sna­gu i učin­ko­vi­tost. Tre­nut­no se radu­je­mo ispo­ru­ci prvih 15 stro­je­va za hrvat­sku držav­nu šumu”, kaže Josip Šimu­nek, vodi­telj razvo­ja u Hit­t­ne­ru. „Surad­nja s BU Power Sis­te­mi­ma proš­la je bes­pri­je­kor­no. Odu­šev­lje­ni smo uspješ­nim projektom.