BU Power Systems wiadomości

Hit­t­ner – Eco­trac 60 V wyjąt­ko­wy, wytrzy­ma­ły partner

By 26. marca 2024 No Comments

Zało­żo­na w 1987 roku chor­wac­ka fir­ma Hit­t­ner d.o.o. spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji cią­gni­ków leśnych, małych cią­gni­ków rol­ni­czych i komu­nal­nych oraz wszel­kie­go rodza­ju czę­ści zamien­nych. Od wie­lu lat Hit­t­ner znaj­du­je się na liście naj­lep­szych pry­wat­nych firm w Repu­bli­ce Chor­wa­cji, a jako spe­cjal­ną pre­mię za osią­gnię­cie pozy­cji lide­ra ryn­ku i jakość pro­duk­tów, fir­ma Hit­t­ner zosta­ła nagro­dzo­na trze­ma “Zło­ty­mi Kuna­mi” za wyjąt­ko­wą jakość zarzą­dza­nia przed­się­bior­stwem oraz nagro­dą “Chor­wac­ka Gaze­la” za szyb­ką reak­cję i adap­ta­cję do warun­ków ryn­ko­wych, zaawan­so­wa­ną filo­zo­fię biz­ne­so­wą, wyko­rzy­sta­nie i zasto­so­wa­nie nowej wie­dzy, tech­no­lo­gii i wzro­stu opar­te­go na innowacjach.

Fir­ma spe­cja­li­zu­ją­ca się w maszy­nach leśnych zde­cy­do­wa­ła się wypo­sa­żyć swo­ją naj­now­szą apli­ka­cję w sil­nik Per­kins. Nie­daw­no wpro­wa­dzo­ny na rynek Skid­der Eco­trac 60 współ­pra­cu­je z sil­ni­kiem Per­kins 404J-E22T o mocy 45 kW. 4‑cylindrowy sil­nik o pojem­no­ści 2,2 litra osią­ga V sto­pień emi­sji spa­lin, a tym samym speł­nia suro­we prze­pi­sy Unii Euro­pej­skiej doty­czą­ce emi­sji spa­lin. Kom­pak­to­wa “mała jed­nost­ka” Per­kin­sa zapew­nia dosko­na­ły moment obro­to­wy przy niskich pręd­ko­ściach, niż­sze kosz­ty utrzy­ma­nia i eks­plo­ata­cji oraz wyjąt­ko­wo niski poziom hałasu.

Poprzed­ni model Eco­trac z wiel­kim suk­ce­sem wyko­ny­wał pra­ce  w chor­wac­kich lasach przez ostat­nie dwa­dzie­ścia lat. Dzię­ki swo­jej wytrzy­ma­ło­ści, wydaj­no­ści i eko­no­micz­no­ści. “Mamy wiel­kie ocze­ki­wa­nia wobec nowe­go Eco­trac 60, ponie­waż nowy model z zop­ty­ma­li­zo­wa­ną tech­no­lo­gią napę­du obie­cu­je jesz­cze więk­szą moc i wydaj­ność. Obec­nie z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na dosta­wę pierw­szych 15 maszyn dla chor­wac­kich lasów pań­stwo­wych”, mówi Josip Šimu­nek, dyrek­tor ds. roz­wo­ju w fir­mie Hit­t­ner. “Współ­pra­ca z BU Power Sys­tems prze­bie­gła bez zarzu­tu. Cie­szy­my się z uda­ne­go projektu”.