BU Power Systems News

Hit­tner – Eco­trac 60 V izje­men robu­sten partner

By 26. marca 2024 No Comments

Hrva­ško pod­je­tje Hit­tner d.o.o., usta­no­vlje­no leta 1987, je spe­ci­a­li­zi­ra­no za pro­i­zvo­dnjo goz­dnih trak­tor­jev, malih kme­tij­skih in komu­nal­nih trak­tor­jev in pri­ključ­kov ter vseh vrst rezerv­nih delov. Pod­je­tje Hit­tner je že vrsto let na sezna­mu naj­bolj­ših zaseb­nih pod­je­tij v Repu­bli­ki Hrva­ški, kot poseb­no nagra­do za dose­ga­nje vodil­ne­ga polo­ža­ja na trgu in kako­vost izdel­kov pa je pod­je­tje Hit­tner pre­je­lo tri „zla­te kune” za izje­mno kako­vost vode­nja pod­je­tja in nagra­do „hrva­ška gaze­la” za hitre odzi­ve in pri­la­ga­ja­nje tržnim raz­me­ram, napre­dno poslov­no filo­zo­fi­jo, upo­ra­bo in upo­ra­bo novih znanj, teh­no­lo­gi­je in rast, ki teme­lji na inovacijah.

Spe­ci­a­list za goz­dar­sko meha­ni­za­ci­jo se je odlo­čil, da svo­jo naj­no­vej­šo apli­ka­ci­jo opre­mi z motor­jem Per­kins. Nedav­no pred­sta­vlje­ni drsni tran­spor­ter Eco­trac 60 delu­je z motor­jem Per­kins 404J-E22T z močjo 45 kW. Šti­ri­valj­ni, 2,2‑litrski motor dose­ga sto­pnjo V emi­sij izpu­šnih pli­nov in tako izpol­nju­je stro­ge pred­pi­se Evrop­ske uni­je o emi­si­jah izpu­šnih pli­nov. Kom­pak­tni „mali” Per­kin­sov motor zago­ta­vlja odli­čen navor pri niz­kih hitro­stih, manj­še stro­ške lastni­ka in obra­to­va­nja ter izje­mno niz­ko raven hrupa.

Prej­šnji model Eco­trac je v zadnjih dvaj­se­tih letih zara­di svo­je vzdr­žlji­vo­sti, učin­ko­vi­to­sti in eko­no­mič­no­sti zelo uspe­šno izva­jal red­če­nje hrva­ških goz­dov. „Od nove­ga mode­la Eco­trac 60 veli­ko pri­ča­ku­je­mo, saj novi model z opti­mi­zi­ra­no teh­no­lo­gi­jo pogo­na oblju­blja še večjo moč in učin­ko­vi­tost. Tre­nu­tno se vese­li­mo doba­ve prvih 15 stro­jev za hrva­ške držav­ne goz­do­ve,” pra­vi Josip Šimu­nek, vod­ja razvo­ja pri pod­je­tju Hit­tner. „Sode­lo­va­nje z druž­bo BU Power Systems je pote­ka­lo brez­hib­no. Vese­li smo uspe­šne­ga projekta.”