Czy wiesz, że…

…olej w sil­ni­ku Per­kin­sa jest fil­tro­wa­ny co 12–15 sekund?

By 26. marca 2024 No Comments

To mniej wię­cej tak czę­sto, jak bicie ser­ca płe­twa­la błę­kit­ne­go pod­czas nur­ko­wa­nia. Zapew­nia to odfil­tro­wa­nie wszyst­kich zanie­czysz­czeń, któ­re mogły­by uszko­dzić silnik.

Fil­try sta­no­wią pierw­szą linię obro­ny sil­ni­ka, chro­niąc jego czę­ści przed nie­po­żą­da­ny­mi zanie­czysz­cze­nia­mi. Każ­dy mate­riał, któ­ry nie zosta­nie wychwy­co­ny przez filtr, może poten­cjal­nie uszko­dzić sil­nik i obni­żyć jego spraw­ność . Wyso­kiej jako­ści fil­try mają zatem duży wpływ na spraw­ność silnika.

Filtr ole­ju, filtr pali­wa i filtr powie­trza fir­my Perkins

Dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu i roz­wo­jo­wi, Per­kins ofe­ru­je fil­try, któ­re są spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne dla Two­je­go sil­ni­ka i zapew­nia­ją naj­wyż­szą wydaj­ność fil­tra­cji. Uży­wa­jąc ory­gi­nal­nych fil­trów Per­kins możesz mieć pew­ność, że Twój sil­nik jest chro­nio­ny tak opty­mal­nie, jak to tyl­ko możliwe.

Dowiedz się wię­cej tutaj.