Věděli jste, že ...?

…olej v moto­ru Per­kins se fil­tru­je kaž­dých 12–15 sekund?

By 26. března 2024 No Comments

To je při­bliž­ně stej­ně čas­to jako tlu­kot srd­ce mod­ré velry­by při potá­pě­ní. Tím je zajiš­tě­no, že jsou odfil­tro­vá­ny všech­ny čás­ti­ce, kte­ré by moh­ly motor poškodit.

Fil­try jsou sku­teč­ně prv­ní obran­nou linií vaše­ho moto­ru, pro­to­že chrá­ní díly tím, že zabra­ňu­jí pří­stu­pu nežá­dou­cích nečis­tot. Jaký­ko­li mate­ri­ál, kte­rý fil­tr neza­chy­tí, může motor poško­dit a sní­žit jeho účin­nost. Vyso­ce kva­lit­ní fil­try pro­to mají zásad­ní vliv na účin­nost vaše­ho motoru.

Ole­jo­vý fil­tr, pali­vo­vý fil­tr a vzdu­cho­vý fil­tr Perkins

Díky dlou­ho­le­tým zku­še­nos­tem a vývo­ji nabí­zí spo­leč­nost Per­kins fil­try, kte­ré jsou spe­ci­ál­ně navr­že­ny pro váš motor a posky­tu­jí nej­vyš­ší fil­trač­ní výkon. Při pou­ži­tí ori­gi­nál­ní­ho fil­tru Per­kins si může­te být jis­ti, že je váš motor chrá­něn co nejoptimálněji.

Zjis­tě­te více zde.