Jeste li znali da …

…se ulje u vašem Per­kins moto­ru fil­tri­ra sva­kih 12–15 sekundi?

By 26. March 2024 No Comments

To je otpri­li­ke jed­na­ko čes­to kao i otku­ca­ji srca pla­vog kita pri­li­kom ronje­nja. Osi­gu­ra­va fil­tri­ra­nje svih čes­ti­ca koje bi mogle ošte­ti­ti motor.

Fil­te­ri su zais­ta prva lini­ja obra­ne vašeg moto­ra, šti­te nje­go­ve dije­lo­ve bra­ne­ći ih od neže­lje­nih čes­ti­ca. Bilo koji mate­ri­jal koji nije uhva­ćen fil­te­rom može poten­ci­jal­no ošte­ti­ti motor i ugro­zi­ti nje­go­vu učin­ko­vi­tost. Viso­kok­va­li­tet­ni fil­te­ri sto­ga ima­ju velik utje­caj na učin­ko­vi­tost vašeg motora.

Per­kins fil­te­ri ulja, fil­te­ri gori­va i fil­te­ri zraka

Zahva­lju­ju­ći dugo­go­diš­njem iskus­tvu i razvo­ju, Per­kins nudi fil­te­re koji su poseb­no dizaj­ni­ra­ni za vaš motor i tako ima­ju naj­bo­lje per­for­man­se fil­tra­ci­je. Koris­te­ći Per­kins ori­gi­nal­ni fil­ter može­te biti sigur­ni da je vaš motor zašti­ćen naj­op­ti­mal­ni­je moguće.

Saz­naj­te više ovdje.