Ori­gi­nál­ní fil­try Per­kins Fil­tro­vá­ní pro­blé­mů dří­ve, než nastanou

Fil­try jsou sku­teč­ně prv­ní obran­nou linií vaše­ho moto­ru, pro­to­že chrá­ní díly tím, že zabra­ňu­jí pří­stu­pu nežá­dou­cích nečis­tot. Jaký­ko­li mate­ri­ál, kte­rý fil­tr neza­chy­tí, může motor poško­dit a sní­žit jeho účin­nost. Vyso­ce kva­lit­ní fil­try pro­to mají zásad­ní vliv na účin­nost vaše­ho motoru.

Díky dlou­ho­le­tým zku­še­nos­tem a vývo­ji nabí­zí spo­leč­nost Per­kins fil­try, kte­ré jsou spe­ci­ál­ně navr­že­ny pro váš motor a posky­tu­jí nej­vyš­ší fil­trač­ní výkon. Při pou­ži­tí ori­gi­nál­ní­ho fil­tru Per­kins si může­te být jis­ti, že je váš motor chrá­něn co nejoptimálněji.

Ole­jo­vé filtry

Nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie, pou­ži­tí nej­kva­lit­něj­ších mate­ri­á­lů, zpět­né a tla­ko­vé pojist­né ven­ti­ly, těs­ni­cí krouž­ky, lepi­dla a fil­trač­ní média zaru­ču­jí opti­mál­ní tok ole­je a chrá­ní váš motor před níz­kým obsa­hem ole­je při kaž­dém pou­ži­tí, a tím zabra­ňu­jí opo­tře­be­ní nebo poško­ze­ní motoru.

Pali­vo­vé filtry

Při výro­bě ori­gi­nál­ních pali­vo­vých filtrů
Per­kins se pou­ží­va­jí pou­ze mate­ri­á­ly nej­vyš­ší kva­li­ty, a tak napří­klad chrá­ní vyso­kotla­ký vstři­ko­va­cí sys­tém před poško­ze­ním čás­ti­ce­mi nečis­tot v pali­vo­vých sys­té­mech typu com­mon rail.

Vzdu­cho­vý filtr

Ori­gi­nál­ní vzdu­cho­vý fil­tr Per­kins zadr­ží 99,99% čás­tic, což zabra­ňu­je poško­ze­ní ven­ti­lů, píst­ních sou­čás­tí a tur­bod­mycha­del a záro­veň maxi­ma­li­zu­je vol­ný prů­tok vzduchu.

Novin­ka: Per­kins® Ecoplus-Filters

Per­kins roz­ší­řil svůj sor­ti­ment fil­trů Per­kins® Eco­plus o nový ole­jo­vý fil­tr. Ole­jo­vý fil­tr Per­kins® Eco­plus byl namon­to­ván na nové moto­ry EU Per­kins® Syn­cro 3,6 a 2,8 lit­ru EU stu­peň V. Nové ole­jo­vé fil­try Per­kins® Eco­plus umož­ňu­jí rych­lou a čis­tou výmě­nu. Oka­mži­tou výho­dou pro zákaz­ní­ky je čis­tá výmě­na, kte­rá je nyní mož­ná díky úpra­vě úhlu fil­tru. Nový fil­tr je ve svis­lé polo­ze, což usnad­ňu­je pří­stup a jakmi­le se víč­ko ote­vře, olej se auto­ma­tic­ky vypouš­tí zpět do bloku.

Jako váš výhrad­ní dis­tri­bu­tor Per­kins nabí­zí BU Power Sys­tems ori­gi­nál­ní kva­li­tu za rozum­né ceny. V pří­pa­dě jakých­ko­li dota­zů se na nás může­te obrá­tit pro­střed­nic­tvím naše­ho ser­vis­ní­ho tele­fo­nu +420 724 361 661.

Kon­taktStáh­ně­te si informace