Per­kins Ori­gi­nal Filtre

Fil­tre­ring af pro­ble­mer, før de opstår

Fil­tre er vir­ke­lig din motors før­ste for­svars­linje, der beskyt­ter dele ved at hol­de uøn­sket snavs ude. Alt mate­ri­a­le, der ikke opfan­ges af et fil­ter, kan poten­ti­elt beska­di­ge moto­ren og kom­pro­mit­te­re dens effek­ti­vi­tet. Fil­tre af høj kva­li­tet har der­for en stor ind­fly­del­se på din motors effektivitet.

Tak­ket være man­ge års erfa­ring og udvik­ling til­by­der Per­kins fil­tre, der er spe­ci­elt desig­net til din motor og giver den høje­ste fil­tre­ring­sy­del­se. Med et ori­gi­nalt Per­kins-fil­ter kan du være sik­ker på, at din motor er beskyt­tet så opti­malt som muligt.

Olie­fil­ter

Den mest moder­ne tek­no­lo­gi, brug af mate­ri­a­ler af høje­ste kva­li­tet, til­ba­ge­løbs­spær­re og tryk­af­last­nings ven­ti­ler, tæt­nings­rin­ge, klæ­be­mid­ler og fil­ter­me­di­er garan­te­rer en opti­mal olie­gen­nem­strøm­ning og beskyt­ter din motor mod olie­man­gel ved enhver drifts­an­ven­del­se og for­hin­drer såle­des slid eller motorskader.

Brænd­stof­fil­ter

Ved frem­stil­ling af Per­kins ori­gi­na­le brænd­stof­fil­tre anven­des der kun mate­ri­a­ler af høje­ste kva­li­tet, og såle­des beskyt­tes f.eks. høj­tryks­ind­sprøjt­nings­sy­ste­met mod ska­der for­år­sa­get af almin­de­li­ge snavspartikler.

Luft­fil­ter

Et ori­gi­nalt Per­kins luft­fil­ter stop­per 99,99%
af par­tik­ler­ne og for­hin­drer beska­di­gel­se af ven­ti­ler, rin­ge og tur­bo­la­de­re sam­ti­dig med at den frie luft­strøm maksimeres.

Nyhed: Per­kins® Ecoplus-filter

Per­kins har udvi­det sit Per­kins® Ecop­lus fil­ter­pro­gram med et nyud­vik­let olie­fil­ter. Per­kins Ecop­lus olie­fil­tret er ind­byg­get i de nye Per­kins® Syn­cro 3,6 og 2,8 liter moto­rer, EU-trin V. Nyt Per­kins® Ecop­lus olie­fil­ter mulig­gør hur­tig og ren udskift­ning. En umid­del­bar for­del for kun­der­ne er den rene og let­te udskift­ning, som nu er mulig tak­ket være en ændring af fil­ter­vink­len. Det nye fil­ter står lodret, hvil­ket gør adgan­gen nem­me­re, og så snart dæks­let åbnes, løber oli­en auto­ma­tisk til­ba­ge i blokken.

Dine for­de­le når du bru­ger ori­gi­na­le Per­kins filtre
  • Fil­tre­rings­ev­nen af snavs­par­tik­ler er på kun 2 mikro­me­ter = 0,002 mm
  • Effek­ti­vi­tet på op til 98,7%
  • Per­kins fil­tre opnår de bed­ste resul­ta­ter i sam­men­lig­ning­s­tests af olie, die­sel og luft filterkapacitet
  • Aktiv sup­port til miljøbeskyttelse
  • Lave ved­li­ge­hol­del­ses- og driftsomkostninger

Som din eks­klu­si­ve Per­kins for­hand­ler til­by­der BU Power Systems ori­gi­nal­kva­li­tet til for­nuf­ti­ge pri­ser. I til­fæl­de af spørgs­mål kan vi kon­tak­tes på vores ser­vi­ce­te­le­fon 65 560 560.