Czy wiesz, że…
3. listopada 2022

…Per­kins posia­da ponad 4,5 milio­na nume­rów seryj­nych silników?

To mniej więcej tyle numerów seryjnych silników, ile kilometrów mierzy obwód Słońca. Numery seryjne można znaleźć na całym świecie i dostarczają one informacji o roku i kraju produkcji silnika, a także o jego dokładnej konfiguracji. Każdy silnik jest specjalnie zaprojektowany…
Read More
Czy wiesz, że…
14. marca 2022

… zrów­no­wa­żo­ny roz­wój jest pod­sta­wo­wą war­to­ścią w fir­mie Perkins?

Zrównoważona produkcja to wydajna produkcja - a wydajność jest dobra dla rentowności. Perkins napędza zrównoważone zmiany poprzez zaawansowane procesy i innowacje produktowe oraz angażuje się w zrównoważone procesy produkcyjne, które minimalizują zarówno zużycie energii, jak i produkcję odpadów. Najnowsze silniki…
Read More
Czy wiesz, że…
8. lutego 2022

… Wszyst­kie roz­rusz­ni­ki Per­kins są pro­jek­to­wa­ne i testo­wa­ne pod kątem trwałości.

Gwarantują rozruch około 36 000 razy, to około dziesięciu razy dziennie przez prawie 10 lat. Oryginalne komponenty elektryczne Perkins są synonimem wysokiej wydajności, wyjątkowej jakości i wysokiej niezawodności. Jako nasz klient korzystasz z prawie 90-letniego doświadczenia w opracowywaniu wydajnych i…
Read More
Czy wiesz, że…
6. grudnia 2021

… jeste­śmy w sta­nie napra­wić sil­ni­ki powy­żej 30 lat zgod­nie z nor­mą jako­ści nowe­go produktu?

Wiek oraz obecność na rynku tych silników jest dłuższa  niż istnienie internetu publicznego. BU Power Systems jest w stanie wesprzeć Cię silnikami, które nie są już produkowane. Udowodniliśmy, że każdy silnik zastępczy – nowy lub odnowiony – spełnia odpowiednie wymagane…
Read More
Czy wiesz, że…
9. listopada 2020

… Per­kins testu­je dzia­ła­nie wszyst­kich czę­ści zamien­nych na symu­lo­wa­nej wyso­ko­ści 4500 metrów?

To prawie tak wysoko jak Mont Blanc, na wysokości 4 810 metrów, najwyższa góra w Alpach i  w  UE. Części zamienne Perkins są również testowane pod kątem ich tolerancji na wahania temperatury. Wynika to z faktu, że wiele silników Perkins…
Read More
Czy wiesz, że…
4. września 2020

… że ciśnie­nie sprę­ża­nia cylin­dra w sil­ni­ku Per­kin­sa wyno­si oko­ło 30–35 barów?

Odpowiada to w przybliżeniu ciśnieniu na głębokości 300 m. Jesteśmy już w  tak zwanym głębokim morzu. Wszystkie silniki Perkins mają wysoką jakość wykonania, a dzięki szczegółowym testom działają również w specjalnych warunkach. Ten przykład pokazuje, jak mocny jest silnik Perkins.…
Read More
Czy wiesz, że…
29. lipca 2020

… tem­pe­ra­tu­ra spa­lin sil­ni­ka Per­kins® 854 wyno­si oko­ło 700 ° Celsjusza?

Jest to temperatura, w której lawa wybucha z wulkanu. (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
4. grudnia 2019

… Wyso­ko­ci­śnie­nio­we ukła­dy pali­wo­we Per­kins dzia­ła­ją przy ciśnie­niu 2000 barów?

To około 800 x więcej niż ciśnienie w oponach samochodowych. (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
10. lipca 2019

… BU Power Sys­tems posia­da obec­nie oko­ło 195 000 czę­ści zamiennych?

Łącznie te części zamienne mają całkowitą masę niecałe 160 000 kg - mniej więcej tyle, ile wynosi (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
17. grudnia 2018

… Płyn chło­dzą­cy Per­kins Exten­ded Life został zapro­jek­to­wa­ny spe­cjal­nie dla Two­je­go sil­ni­ka Perkins

i ma żywotność co najmniej dwa razy dłuższą niż konwencjonalne chłodziwa? (więcej…)
Read More