Czy wiesz, że…

… zrów­no­wa­żo­ny roz­wój jest pod­sta­wo­wą war­to­ścią w fir­mie Perkins?

By 14. marca 2022 No Comments

Zrów­no­wa­żo­na pro­duk­cja to wydaj­na pro­duk­cja — a wydaj­ność jest dobra dla ren­tow­no­ści. Per­kins napę­dza zrów­no­wa­żo­ne zmia­ny poprzez zaawan­so­wa­ne pro­ce­sy i inno­wa­cje pro­duk­to­we oraz anga­żu­je się w zrów­no­wa­żo­ne pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne, któ­re mini­ma­li­zu­ją zarów­no zuży­cie ener­gii, jak i pro­duk­cję odpadów.

Naj­now­sze sil­ni­ki Per­kins EU Sta­ge IV / U.S. EPA Tier 4 Final speł­nia­ją naj­bar­dziej rygo­ry­stycz­ne nor­my emi­sji — na całym świe­cie. Cha­rak­te­ry­zu­ją się niską emi­sją, lep­szą oszczęd­no­ścią pali­wa, wyż­szą gęsto­ścią mocy i dłuż­szy­mi okre­sa­mi mię­dzy­ob­słu­go­wy­mi — a nasi pro­jek­tan­ci pra­cu­ją nad ich jesz­cze lepszymi.

Nasza peł­na gama ory­gi­nal­nych fil­trów była opra­co­wy­wa­na i udo­sko­na­la­na przez 15 lat i zawie­ra opa­ten­to­wa­ną tech­no­lo­gię, aby utrzy­mać wydaj­ność i mak­sy­ma­li­zo­wać wydaj­ność sil­ni­ka. Pod­ję­cie ryzy­ka sto­so­wa­nia inne­go typu fil­tra z sza­rej stre­fy może mieć poważ­ne kon­se­kwen­cje. Ory­gi­nal­ne czę­ści i fil­try mają klu­czo­we zna­cze­nie dla kon­tro­lo­wa­nia bie­żą­cych kosz­tów operacyjnych.

Nowy filtr Per­kins® Eco­plus do sil­ni­ków Per­kins® Syn­cro 2.8 i 3.6 został spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny z myślą o dłu­giej żywot­no­ści i jest rów­nież bar­dziej przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska. Te nowe fil­try Per­kins® Eco­plus nie mają meta­lo­wych puszek ani środ­ko­wych rur do uty­li­za­cji, wyma­ga­ją mniej mate­ria­łu, mini­ma­li­zu­ją ilość odpa­dów i moż­na je łatwo i tanio spa­lić lub pod­dać recy­klin­go­wi. Ze wzglę­du na dosko­na­łe wła­ści­wo­ści śro­do­wi­sko­we i nową tech­no­lo­gię „Cle­an Chan­ge”, nowy filtr ole­ju Per­kins Eco­plus otrzy­mał nagro­dę Inno­va­ti­ve Iron Award od maga­zy­nu Com­pact Equipment.

Wymia­na fil­tra jest waż­ną czę­ścią pro­gra­mu ochro­ny sil­ni­ka. Ory­gi­nal­ne czę­ści i fil­try mają klu­czo­we zna­cze­nie dla utrzy­ma­nia spraw­no­ści sil­ni­ka i kon­tro­lo­wa­nia bie­żą­cych kosz­tów ope­ra­cyj­nych. Nasze ory­gi­nal­ne fil­try Per­kins speł­nia­ją sta­le rosną­ce wyma­ga­nia sta­wia­ne ukła­dom fil­tra­cyj­nym nowo­cze­snych sil­ni­ków spa­li­no­wych – więk­sza moc sil­ni­ka, wyż­sze ciśnie­nie, wyż­sze tem­pe­ra­tu­ry. Per­kins kon­cen­tru­je się rów­nież na naj­wyż­szej jako­ści i wydaj­no­ści fil­trów i ofe­ru­je odpo­wied­nie sys­te­my fil­trów dla Ciebie.

Fil­try oleju
Naj­no­wo­cze­śniej­sza tech­no­lo­gia, zasto­so­wa­nie naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, zawo­ry zwrot­ne i nad­ci­śnie­nio­we, pier­ście­nie uszczel­nia­ją­ce, uszczel­nie­nia i media fil­tra­cyj­ne gwa­ran­tu­ją opty­mal­ny prze­pływ ole­ju i chro­nią sil­nik przed niskim pozio­mem ole­ju w każ­dym zasto­so­wa­niu, a tym samym zapo­bie­ga­ją zuży­ciu lub uszko­dze­niu silnika.

Fil­try paliwa
Do pro­duk­cji ory­gi­nal­nych fil­trów pali­wa Per­kins wyko­rzy­sty­wa­ne są wyłącz­nie mate­ria­ły naj­wyż­szej jako­ści, któ­re chro­nią na przy­kład wyso­ko­ci­śnie­nio­wy układ wtry­sko­wy przed uszko­dze­nia­mi powo­do­wa­ny­mi przez czą­stecz­ki bru­du w ukła­dach pali­wo­wych common-rail.

Fil­try powietrza
Ory­gi­nal­ny filtr powie­trza Per­kins za-trzy­mu­je 99,99% czą­stek, zapo­bie­ga­jąc uszko­dze­niom zawo­rów, pier­ście­ni i tur­bo­sprę­ża­rek, jed­no­cze­śnie mak­sy­ma­li­zu­jąc swo­bod­ny prze­pływ powietrza.

Nowość: fil­try Per­kins® Ecoplus
Nowo opra­co­wa­ny filtr ole­ju Per­kins® Eco­plus został zamon­to­wa­ny w nowych sil­ni­kach EU Sta­ge V Per­kins® Syn­cro 3.6 i 2.8 litrów. Ory­gi­nal­ny filtr zawie­ra wymien­ny ele­ment, któ­ry pasu­je do obu­do­wy fil­tra sil­ni­ka. Pozwa­la to na szyb­ką i czy­stą wymia­nę oraz zmniej­sza ilość odpadów.

Two­je korzy­ści w skrócie
  • Opty­mal­na wydaj­ność fil­tro­wa­nia czą­stek brudu
  • Wydaj­ność nawet do 98.7%
  • Fil­try Per­kins osią­ga­ją naj­lep­sze wyni­ki w testach porów­naw­czych wydaj­no­ści fil­trów w odnie­sie­niu do fil­trów ole­ju, ole­ju napę­do­we­go i powietrza
  • Aktyw­ne wspar­cie ochro­ny środowiska
  • Niskie kosz­ty eksploatacji

Uwa­ga
Ponad­to ofe­ru­je­my roz­wią­za­nia prze­dłu­ża­ją­ce żywot­ność sil­ni­ka dzię­ki spe­cjal­nym pro­duk­tom: pakie­ty ser­wi­so­we dla fil­trów czą­stek sta­łych, Per­kins Exten­ded Life Coolant, Per­kins Die­sel Engi­ne Oil, umo­wy ser­wi­so­we z róż­ny­mi warun­ka­mi i okre­sa­mi ser­wi­so­wy­mi, zesta­wy ser­wi­so­we do sil­ni­ka (rów­nież indy­wi­du­al­nie dosto­so­wa­ne) i prze­dłu­żo­na gwa­ran­cja dla Two­je­go sil­ni­ka Perkins. 

Jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor Per­kins, BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ną jakość w roz­sąd­nych cenach. Jeśli masz jakieś pyta­nia, możesz skon­tak­to­wać się z nami za pośred­nic­twem nasze­go tele­fo­nu ser­wi­so­we­go +48 22 57704 30.