Czy wiesz, że…

… Wszyst­kie roz­rusz­ni­ki Per­kins są pro­jek­to­wa­ne i testo­wa­ne pod kątem trwałości.

By 8. lutego 2022 No Comments

Gwa­ran­tu­ją roz­ruch oko­ło 36 000 razy, to oko­ło dzie­się­ciu razy dzien­nie przez pra­wie 10 lat.

Ory­gi­nal­ne kom­po­nen­ty elek­trycz­ne Per­kins są syno­ni­mem wyso­kiej wydaj­no­ści, wyjąt­ko­wej jako­ści i wyso­kiej nie­za­wod­no­ści. Jako nasz klient korzy­stasz z pra­wie 90-let­nie­go doświad­cze­nia w opra­co­wy­wa­niu wydaj­nych i
wytrzy­ma­łych sil­ni­ków i roz­wią­zań napę­do­wych. Dzię­ki ory­gi­nal­nym czę­ściom Per­kins możesz mieć pew­ność, że Twój sil­nik będzie zawsze goto­wy do pra­cy – nawet w chłod­ne dni.

Roz­rusz­ni­ki Per­kins – stwo­rzo­ne dla Ciebie

Roz­rusz­nik dostar­cza moc wyma­ga­ną do uru­cho­mie­nia sekwen­cji sprę­ża­nia w sil­ni­ku wyso­ko­pręż­nym. Pobie­ra ładu­nek z aku­mu­la­to­ra, któ­ry z kolei jest łado­wa­ny w spo­sób cią­gły pod­czas pra­cy sil­ni­ka. Na sil­ni­ku Per­kins moż­na pole­gać tyl­ko wte­dy, gdy sys­tem roz­ru­chu i łado­wa­nia jest sku­tecz­ny i w peł­ni spraw­ny. Z tego powo­du roz­rusz­nik został zapro­jek­to­wa­ny spe­cjal­nie dla Two­je­go sil­ni­ka Per­kins. Obszer­ne testy roz­rusz­ni­ków i alter­na­to­rów gwa­ran­tu­ją mak­sy­mal­ną żywot­ność. Gwa­ran­tu­je to, że każ­dy roz­rusz­nik moż­na uru­cho­mić co naj­mniej 36 000 razy – to oko­ło dzie­się­ciu razy dzien­nie przez pra­wie 10 lat.

Pod­ze­spo­ły elek­trycz­ne fir­my Per­kins moc­no wyszły ze sta­nu hibernacji

Two­je korzy­ści z ory­gi­nal­nym roz­rusz­ni­kiem i alter­na­to­ra­mi Perkins
  • Wyso­ka nie­za­wod­ność i dłu­ga żywotność
  • Roz­rusz­ni­ki i czę­ści zamien­ne w naj­lep­szej tech­no­lo­gii wytwarzania
  • Bez­piecz­ny roz­ruch sil­ni­ka i wyso­ka odpor­ność na wibracje
  • Bez­piecz­ne dzia­ła­nie roz­rusz­ni­ka i alternatora

Wymień roz­rusz­nik, jeśli nastę­pu­je spo­wol­nie­nie pro­ce­su roz­ru­chu sil­ni­ka czy­li sil­nik potrze­bu­je wię­cej cza­su na reak­cję i uru­cho­mie­nie. Może to być uster­ka rozrusznika.

W przy­pad­ku pra­wi­dło­wej pra­cy alter­na­to­ra waż­ne jest napię­cie paska. Jeśli jest zbyt luź­ny, ześli­zgnie się. Zbyt duże napię­cie paska może spo­wo­do­wać uszko­dze­nie łożysk alter­na­to­ra. Opty­mal­ne dostro­je­nie wszyst­kich kom­po­nen­tów jest zatem abso­lut­nie nie­zbęd­ne, aby zapew­nić nie­za­wod­ną pra­cę silnika. 

Two­je korzy­ści z uży­wa­nia ory­gi­nal­nych pasków kli­no­wych Perkins
  • Opty­mal­ne prze­no­sze­nie mocy
  • Dosko­na­łe wła­ści­wo­ści jezdne
  • Nie­za­wod­ność i wytrzy­ma­łość dzię­ki wzmoc­nie­niom z włókien

Pamię­taj, że: Przy wymia­nie alter­na­to­ra nale­ży rów­nież wymie­nić pasek wen­ty­la­to­ra oraz spraw­dzić a w razie potrze­by wymie­nić kable połączeniowe.

Nasi pra­cow­ni­cy spraw­nie przy­go­tu­ją dla Cie­bie atrak­cyj­ną ofer­tę. BU Power Sys­tems może dostar­czyć ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins, któ­rych potrze­bu­jesz, aby zapew­nić dłu­gą żywot­ność sil­ni­ka i jego opty­mal­ną pra­cę. Nasze port­fo­lio czę­ści zamien­nych obej­mu­je wszyst­kie czę­ści ser­wi­so­we (np. fil­try, paski kli­no­we, uszczel­ki pokryw zawo­rów), czę­ści remon­to­we sil­ni­ka (np. tło­ki, pier­ście­nie, tule­je, łoży­ska, zesta­wy uszcze­lek), ele­men­ty elek­trycz­ne (np. alter­na­to­ry, pod­grze­wa­cze, prze­kaź­ni­ki) oraz sil­nik olej (olej do sil­ni­ków Die­sla Perkins). 

Jeśli masz pyta­nia doty­czą­ce roz­rusz­ni­ków Per­kins lub innych ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kins pro­si­my skon­tak­tuj się z nami pod nume­rem +48 22 577 04 30. Jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor Per­kins, BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ną jakość w roz­sąd­nych cenach.