Ali ste vedeli, da …

… so vsi Per­kins zaga­nja­či zasno­va­ni in pre­iz­ku­še­ni za dol­go življenje?

By 8. februarja 2022 No Comments

Zago­to­vlje­no je, da se bodo zagna­li pri­bli­žno 36.000-krat, kar je pri­bli­žno deset­krat na dan sko­raj 10 let.

Ori­gi­nal­ne Per­kins kom­po­nen­te so sino­nim za moč­ne zmo­glji­vo­sti, izje­mne kako­vo­sti in viso­ke zane­slji­vo­sti. Kot naša stran­ka, boste ime­li kori­sti od sko­raj 90 let izku­šenj pri razvo­ju učin­ko­vi­tih in robu­stnih motor­jev in pogon­skih reši­tev. Z ori­gi­nal­ni­mi deli Per­kin­sa ste lah­ko pre­pri­ča­ni, da bo vaš motor vedno pri­pra­vljen za upo­ra­bo – tudi v hla­dnem vremenu.

Per­kins zaga­njač – name­njen za vas

Zaga­njač pri­na­ša moč, potreb­no za zagon kom­pre­sij­ne­ga zapo­red­ja v dizel­ski motor. Črpa svoj naboj iz bate­ri­je, ki pa se nepre­ki­nje­no pol­ni med delo­va­njem motor­ja. Na Per­kins motor se lah­ko zana­ša­te le, če je sis­tem za zagon in pol­nje­nje učin­ko­vit in popol­no­ma delu­joč. Zato je zaga­njal­nik zasno­van pose­bej za vaš Per­kins motor. Obse­žno testi­ra­nje zaga­nja­čev zago­ta­vlja maksi­mal­no življenj­sko dobo. To zago­ta­vlja, da se lah­ko vsak posa­me­zen zaga­njač zaže­ne vsaj 36.000-krat – ekvi­va­lent pri­bli­žno deset­krat na dan sko­raj 10 let.

Zmo­glji­ve Per­kins ele­k­trič­ne komponente

Vaše pred­no­sti pri Per­kins ori­gi­nal­nem zaga­nja­ču in alternatorjih
  • Viso­ka zane­slji­vost in dol­ga življenj­ska doba
  • Zaga­nja­či in rezerv­ni deli vedno na zalogi
  • Varen zagon motor­ja in viso­ka odpor­nost na vibracije
  • Var­na funk­ci­ja zaga­nja­ča in alternatorja

Pro­si­mo, zame­njaj­te zaga­njač motor­ja, če je mogo­če posto­pek zago­na motor­ja začel peša­ti. V koli­kor tra­ja dlje, da se motor odzo­ve in zaže­ne bi to lah­ko pome­ni­lo, da se je poja­vi­la napa­ka na zaga­nja­ču motorja.

Pri Alter­na­tor­ju je pomemb­na nape­tost jer­me­na. Če je pre­o­hla­pna, lah­ko zdr­sne. Če je nape­tost jer­me­na pre­več nape­ta, se lah­ko poško­du­je­jo leža­ji alter­na­tor­ja. Opti­mal­nost vseh sestav­nih delov je zato nuj­na, da zago­to­vi­te zane­slji­vo delo­va­nje­va­še­ga motorja. 

Vaše pred­no­sti z upo­ra­bo Per­kins ori­gi­nal­nih jermenov
  • Opti­mal­ni pre­nos moči
  • Popoln izko­ri­stek
  • Zane­slji­vost in moč s pomo­čjo oja­ča­nih vlaken

Ne poza­bi­te na to: Ko zame­nja­te alter­na­tor, je potreb­no zame­nja­ti tudi jer­men ven­ti­la­tor­ja motor­ja. Po potre­bi je tre­ba pre­ve­ri­ti in zame­nja­ti tudi pove­zo­val­ne kable.

Naši zapo­sle­ni bodo za vas pri­pra­vi­li pri­vlač­no ponud­bo. BU Power Systems vam lah­ko zago­to­vi ori­gi­nal­ne Per­kins rezerv­ne dele, ki jih potre­bu­je­te, da zago­to­vi­te, da ima vaš motor dol­go življenj­sko dobo in delu­je opti­mal­no. Naš por­t­felj rezerv­nih delov vklju­ču­je vse vzdr­že­val­ne dele (npr. fil­tre, V‑jermene, tesni­la pokro­vov ven­ti­lov), dele za gene­ral­no popra­vi­lo motor­ja (npr. bate, obroč­ke, puše, leža­je, tesnil­ne kom­ple­te), ele­k­trič­ne kom­po­nen­te (npr. alter­na­tor­je, žaril­ne sveč­ke, sen­zor­je) in motor­no olje (Per­kins dizel­sko motor­no olje). 

Ima­te vpra­ša­nja o Per­kins zaga­nja­čih ali dru­gih Per­kins ori­gi­nal­nih rezerv­nih delo­vih? Kon­tak­ti­raj­te nas na 0590 76 500. Kot eksklu­ziv­ni Dis­tri­bu­ter Per­kins, BU Power Systems ponu­ja izvir­no kako­vost po razu­mnih cenah.