BU Power Systems News

Ser­vi­sni vpo­gle­di – Popra­vi­lo motor­ja Per­kins 1104C-44TA

By 13. januarja 2022 No Comments

Kot ime­no­va­ni Per­kins dis­tri­bu­ter BU Power Systems ni odgo­vo­ren le za pro­da­jo, ampak tudi za popro­daj­ne sto­ri­tve Per­kins dizel­skih in plin­skih motor­jev. Naša celo­vi­ta popro­daj­na sto­ri­tev zago­ta­vlja stro­kov­no pod­po­ro motor­jem na podro­čjih indu­stri­je, kme­tij­stva in goz­dar­stva, grad­be­ni­štva, zasil­ne pro­i­zvo­dnje ele­k­trič­ne ener­gi­je ter za motor­je v ter­mo­e­lek­trar­nah. Sto­ri­tev BU izpol­nju­je naj­viš­ji stan­dard sto­ri­tev Per­kins. Naši popol­no­ma opre­mlje­ni ser­vi­sni kom­bi­ji zago­ta­vlja­jo hitro pomoč na kra­ju samem, seve­da pa je ser­vis možno opra­vi­ti tudi v naši delavnici.

Kot stro­kov­nja­ki za motor­je Per­kins, naša ser­vi­sna eki­pa poma­ga kadar koli hitro in kom­pe­ten­tno. Tokrat so naši teh­ni­ki ser­vi­si­ra­li vrtal­no napra­vo Geo­tec Roto­max XL GT, opre­mlje­no s Per­kins 1104C-44TA, s teža­vo z pre­ko­mer­nim črnim dimom. Vrtal­na napra­va je bila zgra­je­na leta 2007 in je ime­la 6.500 obra­to­val­nih ur. Motor smo v naši delav­ni­ci teme­lji­to pre­gle­da­li in odkri­li dotra­jan tur­bo­pol­nil­nik ter nepra­vil­no delu­jo­če injek­tor­je. Jedr­ni motor je bil v dobrem sta­nju z zelo dobro in ena­ko kom­pre­si­jo na cilindrih.

Po tem, ko so naši ser­vi­ser­ji obno­vi­li tur­bo­pol­nil­nik in injek­tor­je z ori­gi­nal­ni­mi nado­me­stni­mi deli Per­kins, je bilo opra­vlje­no manj­še vzdr­že­va­nje. Po konč­nem pre­gle­du in testni vožnji motor sedaj delu­je brez­hib­no in je spet v uporabi.