Věděli jste, že ...?

… všech­ny star­té­ry Per­kins jsou navr­že­ny a tes­to­vá­ny na dlou­hou životnost?

By 8. února 2022 No Comments

Je zaru­če­no, že nastar­tu­jí při­bliž­ně 36 000x, což odpo­ví­dá při­bliž­ně dese­ti star­tům den­ně po dobu téměř 10 let.

Ori­gi­nál­ní kom­po­nen­ty Per­kins jsou syno­ny­mem masiv­ní­ho výko­nu, vyni­ka­jí­cí kva­li­ty a vyso­ké spo­leh­li­vos­ti. Jako náš­zá­kaz­ník může­te pro­fi­to­vat z téměř 90 let zku­še­nos­tí s vývo­jem efek­tiv­ních a robust­ních moto­rů i růz­ných řeše­ní poho­nů. S ori­gi­nál­ní­mi díly Per­kins si může­te být jis­ti, že váš motor bude vždy při­pra­ven k pou­ži­tí – a to i za chlad­né­ho počasí.

Star­té­ry Per­kins – navr­že­né pro vás

Star­tér dodá­vá ener­gii potřeb­nou k nastar­to­vá­ní kom­pres­ní sek­ven­ce vzně­to­vé­ho moto­ru. Svůj náboj čer­pá z aku­mu­lá­to­ru, kte­rý se zase prů­běž­ně dobí­jí za cho­du moto­ru. Na motor Per­kins se může­te spo­leh­nout pou­ze teh­dy, pokud je star­to­va­cí a nabí­je­cí sys­tém účin­ný a plně funkč­ní. Z toho­to důvo­du je star­tér navr­žen spe­ci­ál­ně pro váš motor Per­kins. Roz­sáh­lé tes­to­vá­ní star­té­rů a alter­ná­to­rů zaru­ču­je jejich maxi­mál­ní život­nost. Pro­to lze kaž­dý jed­not­li­vý star­tér nastar­to­vat nejmé­ně 36000x, což odpo­ví­dá při­bliž­ně dese­ti star­tům kaž­dý den, po dobu téměř 10 let.

Elek­tric­ké kom­po­nen­ty od spo­leč­nos­ti Per­kins pomá­ha­jí efek­tiv­ně pro­bu­ze­ní ze zim­ní­ho spánku

Vaše výho­dy z pou­ží­vá­ní ori­gi­nál­ních star­té­rů a alter­ná­to­rů (gene­rá­to­rů) Perkins
  • Vyso­ká spo­leh­li­vost a dlou­há životnost
  • Star­té­ry a náhrad­ní díly na nej­no­věj­ší úrov­ni tech­nic­ké­ho rozvoje
  • Bez­peč­ný start moto­ru a vyso­ká odol­nost pro­ti vibracím
  • Bez­peč­ná funk­ce star­té­ru a alter­ná­to­ru (gene­rá­to­ru)

Vyměň­te star­tér, již pokud se pro­ces star­to­vá­ní zpo­ma­lu­je, reak­ce a samot­né nastar­to­vá­ní moto­ru trvá déle. Může to být v důsled­ku záva­dy na startéru.

U alter­ná­to­ru je důle­ži­té napnu­tí řeme­ne. Pokud je pří­liš vol­ný, může pro­klu­zo­vat. Pokud je napnu­tí řeme­ne pří­liš vyso­ké, může dojít k poško­ze­ní loži­sek alter­ná­to­ru. Opti­mál­ní seří­ze­ní všech sou­čás­tí je pro­to napros­to nezbyt­né pro zajiš­tě­ní spo­leh­li­vé­ho cho­du motoru. 

Vaše výho­dy při pou­ži­tí ori­gi­nál­ních řeme­nů ven­ti­lá­to­rů Perkins
  • Opti­mál­ní pře­nos výkonu
  • Per­fekt­ní pro­voz­ní vlastnosti
  • Spo­leh­li­vost a pev­nost díky vyztu­že­ní řeme­nu vlákny

Neza­po­meň­te, že: Při výmě­ně alter­ná­to­ru (gene­rá­to­ru) by měl být vymě­něn i řemen ven­ti­lá­to­ru. Měly by se také zkon­t­ro­lo­vat a v pří­pa­dě potře­by vymě­nit spo­jo­va­cí kabely.

Naši pra­cov­ní­ci pro vás kva­li­fi­ko­va­ně při­pra­ví atrak­tiv­ní nabíd­ku. Spo­leč­nost BU Power Sys­tems vám poskyt­ne originální
náhrad­ní díly Per­kins, kte­ré potře­bu­je­te k zajiš­tě­ní dlou­hé život­nos­ti a opti­mál­ní­ho cho­du vaše­ho moto­ru. Naše nabíd­ka náhrad­ních dílů zahr­nu­je veš­ke­ré díly pro údrž­bu (např. fil­try, klí­no­vé řeme­ny, těs­ně­ní víka ven­ti­lů), díly pro gene­rál­ní opra­vy moto­ru (např. pís­ty, krouž­ky, pouz­d­ra, ložis­ka, těs­ni­cí sady), elek­tric­ké kom­po­nen­ty (např. alter­ná­to­ry, pře­dehří­va­če, sní­ma­če) a moto­ro­vý olej (urče­ný pro vzně­to­vé moto­ry Perkins). 

Máte dota­zy ke star­té­rům Per­kins nebo jiným ori­gi­nál­ním náhrad­ním dílům Perkins?
Kon­tak­tuj­te nás na čís­le +420 274 773 493. Jako výhrad­ní dis­tri­bu­tor znač­ky Per­kins nabí­zí spo­leč­nost BU Power Sys­tems ori­gi­nál­ní kva­li­tu za rozum­né ceny.