Vidste du det …?

… alle Per­kins start­mo­to­rer er desig­net og testet til lang levetid?

By 8. februar 2022 No Comments

Det er testet, at de vil star­te omkring 36.000 gan­ge, hvil­ket sva­rer til cir­ka ti gan­ge om dagen i næsten 10 år.

Ori­gi­na­le Per­kins-kom­po­nen­ter er syno­nymt med sta­erk yde­ev­ne, ene­stå­en­de kva­li­tet og høj påli­de­lig­hed. Som vores kun­de nyder du godt af nae­sten 90 års erfa­ring med at udvik­le effek­ti­ve og robu­ste moto­rer og driv­løs­nin­ger. Med ori­gi­na­le Per­kins-dele kan du vae­re sik­ker på, at din motor altid er klar til brug – selv i koldt vejr.

Per­kins star­te­re – desig­net til dig

Star­te­ren leve­rer den kraft, der kra­e­ves for at star­te kom­pres­sions­se­kven­sen i die­sel­mo­to­ren. Den tra­ek­ker sin kraft fra bat­te­ri­et, som igen opla­des kon­ti­nu­er­ligt, mens moto­ren kører. Du kan kun sto­le på din Per­kins-motor, hvis start- og lade­sy­ste­met er effek­tivt og fuldt funk­tions­dyg­tigt. Af den­ne grund er star­te­ren desig­net spe­ci­elt til din Per­kins-motor. Omfat­ten­de test af star­te­re og gene­ra­to­rer garan­te­rer mak­si­mal leve­tid. Det­te sik­rer, at hver enkelt star­ter ved nor­malt brug kan star­tes omkring 36.000 gan­ge – sva­ren­de til cir­ka ti gan­ge om dagen i nae­sten 10 år.

Elek­tri­ske kom­po­nen­ter fra Per­kins er kraft­ful­de, når de skal yde fuld effekt

Dine for­de­le med Per­kins ori­gi­na­le star­te­re og generatorer
  • Høj påli­de­lig­hed og lang levetid
  • Start­mo­to­rer og reser­ve­de­le med det sene­ste af tek­nik­kens muligheder
  • Sik­ker motor­start og høj vibrationsmodstand
  • Sik­ker funk­tion af start­mo­tor og generator

Skift ven­ligst start­mo­to­ren, hvis start­pro­ces­sen svig­ter. Det tager laen­ge­re tid for moto­ren at rea­ge­re og star­te. Det­te kan vae­re en defekt i startmotoren.

Med gene­ra­to­ren er spa­en­din­gen af rem­men vig­tig. Hvis den er for løs, gli­der den. Hvis rem­s­pa­en­din­gen er for høj, kan gene­ra­to­rens lejer bli­ve beska­di­get. Den opti­ma­le tuning af alle kom­po­nen­ter er der­for helt afgø­ren­de for at sik­re, at din motor kører pålideligt. 

Dine for­de­le ved at bru­ge Per­kins ori­gi­na­le ventilatorremme
  • Opti­mal kraftoverførsel
  • Per­fek­te løbeegenskaber
  • Påli­de­lig­hed og styr­ke gen­nem fiberforstaerkninger

Husk at: Når gene­ra­to­ren udskif­tes, skal ven­ti­la­tor­rem­men også udskif­tes. Til­slut­ning­s­kab­ler­ne bør også kon­trol­le­res og udskif­tes om nødvendigt.

Vores med­ar­bej­de­re udar­bej­der kom­pe­tent et attrak­tivt til­bud til dig. BU Power Systems kan give dig de ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le, du skal bru­ge for at sik­re, at din motor har en lang leve­tid og kører opti­malt. Vores reser­ve­delspor­te­føl­je omfat­ter alle ved­li­ge­hol­del­ses­de­le (f.eks. fil­tre, kile­rem­me, ven­til­da­ek­sel­pak­nin­ger), moto­r­ef­ter­syns­de­le (f.eks. stemp­ler, rin­ge, bøs­nin­ger, lejer, taet­nings­sa­et), elek­tri­ske kom­po­nen­ter (f.eks. gene­ra­to­rer, for­var­me­re, trans­mit­te­re) og motor olie (Per­kins dieselmotorolie). 

Har du spørgs­mål om Per­kins star­te­re eller andre Per­kins ori­gi­na­le reservedele?
Kon­takt os på +45 656560. Som din eks­klu­si­ve Per­kins-distri­butør til­by­der BU Power Systems ori­gi­nal kva­li­tet til rime­li­ge priser.