Jeste li znali da …

… su svi Per­kins star­te­ri dizaj­ni­ra­ni i tes­ti­ra­ni da budu dugovječni?

By 8. February 2022 No Comments

Zajam­če­no je da će se pokre­nu­ti oko 36.000 puta, što je otpri­li­ke deset puta dnev­no goto­vo 10 godina.

Ori­gi­nal­ne Per­kins kom­po­nen­te sino­nim su za snaž­nu izved­bu, izvan­red­nu kva­li­te­tu i viso­ku pouz­da­nost. Kao naš kupac, ima­te koris­ti od goto­vo 90 godi­na iskus­tva u razvo­ju učin­ko­vi­tih i robus­nih moto­ra i pogon­skih rje­še­nja. S ori­gi­nal­nim Per­kins dije­lo­vi­ma može­te biti sigur­ni da će vaš motor uvi­jek biti spre­man za upo­tre­bu – čak i po hlad­nom vremenu.

Per­kins star­te­ri – dizaj­ni­ra­ni za vas

Star­ter daje sna­gu potreb­nu za pokre­ta­nje kom­pre­si­je u dizel moto­ru. On crpi svoj naboj iz bate­ri­je, koja se zauz­vrat nepre­kid­no puni dok motor radi. U svoj Per­kins motor može­te se pouz­da­ti samo ako je sus­tav pokre­ta­nja i punje­nja učin­ko­vit i pot­pu­no funk­ci­ona­lan. Iz tog raz­lo­ga, star­ter je dizaj­ni­ran poseb­no za vaš Per­kins motor. Opsež­na ispi­ti­va­nja star­te­ra i alter­na­to­ra jam­če mak­si­ma­lan vijek tra­ja­nja. To osi­gu­ra­va da se sva­ki poje­di­ni star­ter može pokre­nu­ti naj­ma­nje 36000 puta – što je otpri­li­ke deset puta dnev­no tije­kom goto­vo 10 godina.

Per­kins elek­trič­ne kom­po­nen­te snaž­ne izla­ze iz zim­skog sna

Vaše pred­nos­ti s Per­kins ori­gi­nal­nim star­te­rom i alter­na­to­ri­ma (gene­ra­tor)
  • Viso­ka pouz­da­nost i dug rad­ni vijek
  • Naj­su­vre­me­ni­ji star­ter moto­ri i rezerv­ni dijelovi
  • Sigur­no pokre­ta­nje moto­ra i viso­ka otpor­nost na vibracije
  • Sigur­na funk­ci­ja star­te­ra i alter­na­to­ra (gene­ra­to­ra)

Pro­mi­je­ni­te motor star­te­ra ako se pro­ces pokre­ta­nja uspo­ra­va. Ako je moto­ru potreb­no dulje da reagi­ra i da se pokre­ne, to bi moglo upu­ći­va­ti na kvar na moto­ru startera.

Kod alter­na­to­ra je važ­na zateg­nu­tost reme­na. Ako je pre­vi­še labav, skliz­nut će. Ako je zateg­nu­tost reme­na pre­ja­ka, mogu se ošte­ti­ti leža­je­vi alter­na­to­ra. Opti­mal­no uga­đa­nje svih kom­po­nen­ti sto­ga je apso­lut­no neo­p­hod­no kako bi se osi­gu­ra­lo da vaš motor radi pouzdano. 

Vaše pred­nos­ti kori­šte­nja Per­kins ori­gi­nal­nih reme­na ventilatora
  • Opti­ma­lan pri­je­nos snage
  • Savr­še­ne karak­te­ris­ti­ke izvedbe
  • Pouz­da­nost i čvr­sto­ća zahva­lju­ju­ći oja­ča­nim vlaknima

Imaj­te na umu slje­de­će: Kada se zami­je­ni alter­na­tor (gene­ra­tor), tre­ba zami­je­ni­ti i remen ven­ti­la­to­ra. Spoj­ne kabe­le tako­đer tre­ba pro­vje­ri­ti i po potre­bi zamijeniti.

Naši dje­lat­ni­ci kom­pe­tent­no će vam pri­pre­mi­ti atrak­tiv­nu ponu­du. BU Power Sys­tems vam može ponu­di­ti ori­gi­nal­ne Per­kins rezerv­ne dije­lo­ve koji su vam potreb­ni da osi­gu­ra­te dug život­ni vijek vašeg moto­ra i nje­gov opti­ma­lan rad. Naši rezerv­ni dije­lo­vi uklju­ču­ju sve dije­lo­ve za odr­ža­va­nje (npr. fil­te­re, kli­nas­te reme­ne, brtve pok­lop­ca ven­ti­la), dije­lo­ve za remont moto­ra (npr. kli­po­ve, prste­no­ve, čahu­re, leža­je­ve, kom­ple­te brtvi), elek­trič­ne kom­po­nen­te (npr. alter­na­to­re, pred­gri­ja­če, oda­ši­lja­če) i motor­no ulje (Per­kins dizel motor­no ulje). 

Ima­te li pita­nja o Per­kins star­te­ri­ma ili dru­gim Per­kins ori­gi­nal­nim rezerv­nim dije­lo­vi­ma? Kon­tak­ti­raj­te nas na +385 (0) 51 545701. Kao vaš ovla­šte­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi ori­gi­nal­nu kva­li­te­tu po razum­nim cijenama.