BU Power Systems wiadomości

Infor­ma­cje ser­wi­so­we – Napra­wa sil­ni­ków Per­kins 1104C-44TA

By 13. stycznia 2022 No Comments

Jako nomi­no­wa­ny dys­try­bu­tor  pro­du­cen­ta sil­ni­ków Per­kins , BU Power Sys­tems jest odpo­wie­dzial­ny nie tyl­ko za sprze­daż, ale tak­że za obsłu­gę posprze­da­żo­wą sil­ni­ków Die­sla i gazo­wych Per­kins.  Nasz kom­plek­so­wy ser­wis posprze­da­żo­wy zapew­nia pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę sil­ni­ków w prze­my­śle, rol­nic­twie , leśnic­twie, budow­nic­twie,  ener­ge­ty­ce oraz sil­ni­ków w elek­tro­cie­płow­niach. Usłu­ga BU speł­nia naj­wyż­sze stan­dar­dy usług  fir­my Perkins.

Nasze w peł­ni wypo­sa­żo­ne samo­cho­dy ser­wi­so­we zapew­nia­ją szyb­ką pomoc na miej­scu, ale oczy­wi­ście ist­nie­je rów­nież moż­li­wość wyko­na­nia usłu­gi w naszym warsztacie.

Jako spe­cja­li­ści od sil­ni­ków Per­kins nasz zespół ser­wi­so­wy poma­ga w każ­dej chwi­li szyb­ko i kompetentnie.

Jeden z przy­kła­dów w codzien­nej pra­cy ser­wi­su BU:

„nasi tech­ni­cy ser­wi­so­wa­li wiert­ni­cę Geo­tec Roto­max XL GT wypo­sa­żo­ną w Per­kins 1104C-44TA z pro­ble­mem dymu. Wiert­ni­ca zosta­ła zbu­do­wa­na w 2007 roku i mia­ła 6500 godzin pra­cy. Sil­nik został dokład­nie spraw­dzo­ny w naszym warsz­ta­cie i wykry­to zuży­tą tur­bo­sprę­żar­kę oraz nie­pra­wi­dło­wo pra­cu­ją­ce wtry­ski­wa­cze. Rdzeń sil­ni­ka był w dobrym sta­nie z bar­dzo dobrym i rów­nym sprę­ża­niem na cylindrach.Po tym, jak nasi ser­wi­san­ci wymie­ni­li tur­bo­sprę­żar­kę i wtry­ski­wa­cze na ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins, prze­pro­wa­dzo­no drob­ną kon­ser­wa­cję. Po osta­tecz­nym spraw­dze­niu i uru­cho­mie­niu testo­wym sil­nik dzia­ła teraz bez zarzu­tu i jest ponow­nie używany.”