Czy wiesz, że…

… Per­kins testu­je dzia­ła­nie wszyst­kich czę­ści zamien­nych na symu­lo­wa­nej wyso­ko­ści 4500 metrów?

By 9. listopada 2020 No Comments

To pra­wie tak wyso­ko jak Mont Blanc, na wyso­ko­ści 4 810 metrów, naj­wyż­sza góra w Alpach i  w  UE.

Czę­ści zamien­ne Per­kins są rów­nież testo­wa­ne pod kątem ich tole­ran­cji na waha­nia tem­pe­ra­tu­ry. Wyni­ka to z fak­tu, że wie­le sil­ni­ków Per­kins dzia­ła w naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych śro­do­wi­skach na świe­cie, czę­sto w odle­głych obsza­rach. Użyt­kow­ni­cy muszą być pew­ni, że na przy­kład ich roz­rusz­nik będzie dla nich dzia­łał nie­za­leż­nie od warun­ków zewnętrz­nych, w tun­drze sub­ark­tycz­nej po palą­ce gorą­ce pusty­nie lub w mniej egzo­tycz­nym śro­do­wi­sku jakim są  fabry­ki produkcyjne.

Roz­rusz­nik dostar­cza moc potrzeb­ną do uru­cho­mie­nia sekwen­cji sprę­ża­nia w sil­ni­ku wyso­ko­pręż­nym. Czer­pie ener­gię z aku­mu­la­to­ra, któ­ry z kolei jest sta­le łado­wa­ny pod­czas pra­cy silnika.

Możesz pole­gać na sil­ni­ku Per­kins tyl­ko wte­dy, gdy sys­tem roz­ru­chu i łado­wa­nia jest sku­tecz­ny i w peł­ni funk­cjo­nal­ny. Ta potrze­ba nie­za­wod­no­ści jest powo­dem, dla któ­re­go Per­kins testu­je każ­dy roz­rusz­nik i alter­na­tor. Dzię­ki temu każ­dy roz­rusz­nik moż­na uru­cho­mić co naj­mniej 36 000 razy. Inny­mi sło­wy, każ­dy roz­rusz­nik Per­kins moż­na uru­cho­mić dwa
razy dzien­nie, 365 dni w roku, przez ponad 50 lat.

W przy­pad­ku nie­któ­rych apli­ka­cji, takich jak maszy­ny pra­cu­ją­ce przez całą dobę, sil­nik fak­tycz­nie musi wyko­nać tyl­ko sto­sun­ko­wo nie­wiel­ką licz­bę uru­cho­mień. Inne sil­ni­ki muszą być cią­gle włą­cza­ne i wyłą­cza­ne ponow­nie. Dla­te­go koniecz­ne jest posia­da­nie roz­rusz­ni­ka, któ­ry dzia­ła dzień po dniu, przez cały rok, nie­za­leż­nie od zasto­so­wa­nia maszyny.

Roz­rusz­ni­ki Pre­kins – zapro­jek­to­wa­ne dla Ciebie

Ze wzglę­du na wyso­ką jakość i wyma­ga­ją­ce testy, jest mało praw­do­po­dob­ne, aby twój roz­rusz­nik zawiódł, ale jeśli tak, możesz zamó­wić zamien­nik szyb­ko i nie­dro­go w BU Power Sys­tems. Nasi pra­cow­ni­cy kom­pe­tent­nie przy­go­tu­ją dla Cie­bie atrak­cyj­ną ofer­tę. BU Power Sys­tems może dostar­czyć ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins potrzeb­ne do zapew­nie­nia dłu­giej żywot­no­ści i opty­mal­nej pra­cy sil­ni­ka. Cią­głe ana­li­zy zapa­sów i zamó­wień zapew­nia­ją, że stan­dar­do­we czę­ści zamien­ne są dostęp­ne przez cały czas i w krót­kim cza­sie. Nasze port­fo­lio czę­ści zamien­nych obej­mu­je wszyst­kie czę­ści kon­ser­wa­cyj­ne (np. Fil­try, paski kli­no­we, uszczel­ki pokry­wy zawo­rów), czę­ści do remon­tu sil­ni­ka (np. Tło­ki, pier­ście­nie, tule­je, łoży­ska, zesta­wy uszczel­nień), ele­men­ty elek­trycz­ne (np. Alter­na­to­ry, pod­grze­wa­cze, prze­kaź­ni­ki) i sil­nik olej (olej sil­ni­ko­wy Perkins).

Ele­men­ty elek­trycz­ne Per­kins – moc­ne przy każ­dym rozruchu

Ory­gi­nal­ne kom­po­nen­ty Per­kins są syno­ni­mem wyso­kiej wydaj­no­ści, wyjąt­ko­wej jako­ści i wyso­kiej nie­za­wod­no­ści. Dzię­ki ory­gi­nal­nym czę­ściom Per­kins możesz mieć pew­ność, że Twój sil­nik będzie zawsze goto­wy do pra­cy, nawet w eks­tre­mal­nych warun­kach pogodowych.

Zale­ty ory­gi­nal­ne­go roz­rusz­ni­ka i alter­na­to­ra Per­kins (gene­ra­tor)
  • Wyso­ka nie­za­wod­ność i dłu­ga żywotność
  • Roz­rusz­ni­ki i czę­ści zamien­ne speł­nia­ją naj­now­sze stan­dar­dy techniki
  • Bez­piecz­ny roz­ruch sil­ni­ka i wyso­ka odpor­ność na wibracje

Jeśli pro­ces roz­ru­chu prze­bie­ga zbyt wol­no. Sil­nik reagu­je i uru­cha­mia się dłu­żej. Może to być wada roz­rusz­ni­ka. W takim przy­pad­ku nale­ży wymie­nić rozrusznik.

W alter­na­to­rze waż­ne jest napię­cie paska. Jeśli będzie zbyt luź­ny, pośli­zgnie się. Jeśli napię­cie paska jest zbyt wyso­kie, łoży­ska alter­na­to­ra mogą ulec uszko­dze­niu. Opty­mal­ne dostro­je­nie wszyst­kich kom­po­nen­tów jest zatem abso­lut­nie nie­zbęd­ne, aby zapew­nić nie­za­wod­ne dzia­ła­nie silnika. 

Two­je korzy­ści wyni­ka­ją­ce z zasto­so­wa­nia ory­gi­nal­nych pasków wen­ty­la­to­ra Perkins
  • Opty­mal­ne prze­no­sze­nie mocy
  • Dosko­na­łe wła­ści­wo­ści pracy
  • Nie­za­wod­ność i wytrzy­ma­łość dzię­ki wzmoc­nie­niom z włókien

Pamię­taj, że: przy wymia­nie alter­na­to­ra (gene­ra­to­ra) nale­ży rów­nież wymie­nić pasek wen­ty­la­to­ra. Kable połą­cze­nio­we nale­ży rów­nież spraw­dzić i wymie­nić w razie potrzeby. 

Czy masz pyta­nia doty­czą­ce roz­rusz­ni­ków Per­kins lub innych ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kins? Skon­tak­tuj się z nami pod nume­rem +48 22 577 04 30. Jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor Per­kins, BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ne czę­ści w roz­sąd­nych cenach.