Jeste li znali da …

… Per­kins tes­ti­ra funk­ci­ju svih rezerv­nih dije­lo­va na simu­li­ra­noj nad­mor­skoj visi­ni od 4.500 metara?

By 9. November 2020 No Comments

To je goto­vo jed­na­ko viso­ko kao Mont Blanc, na 4.810 meta­ra naj­vi­še pla­ni­ne u Alpa­ma i EU.

Per­kins rezerv­ni dije­lo­vi tako­đer su tes­ti­ra­ni na tole­ran­ci­ju na tem­pe­ra­tur­ne fluk­tu­aci­je. To je zato što mno­gi Per­kins moto­ri rade u nekim od naj­zah­tjev­ni­jih svjet­skih okru­že­nja, čes­to u uda­lje­nim podru­čji­ma i u naj­ek­s­trem­ni­jim slu­ča­je­vi­ma neko­li­ko dana uda­lje­nim od mjes­ta ser­vi­sa. Koris­ni­ci mora­ju biti sigur­ni da će nji­hov star­ter, pri­mje­ri­ce, radi­ti za njih bez obzi­ra na vanj­ske uvje­te, od subar­k­tič­ke tun­dre do uža­re­nih pus­ti­nja ili u manje egzo­tič­nom okru­že­nju tvornica.

Star­ter ispo­ru­ču­je sna­gu potreb­nu za pokre­ta­nje sli­je­da kom­pre­si­je u dizel moto­ru. Napa­ja­nje tro­ši iz bate­ri­je, koja se zauz­vrat nepre­kid­no puni dok motor radi.

Na svoj Per­kins motor može­te se oslo­ni­ti samo ako je sus­tav za pokre­ta­nje i punje­nje učin­ko­vit i u pot­pu­nos­ti funk­ci­ona­lan. Ova potre­ba za pouz­da­noš­ću je raz­log zašto Per­kins tes­ti­ra sva­ki pokre­tač i alter­na­tor. To osi­gu­ra­va da se sva­ki poje­di­nač­ni star­ter može pokre­nu­ti barem 36.000 puta. Dru­gim rije­či­ma, sva­ki Per­kins star­ter može se pokre­nu­ti dva puta dnev­no, 365 dana u godi­ni, više od 50 godina.

Za neke pri­mje­ne, kao što su stro­je­vi koji rade non-stop, motor zapra­vo mora izves­ti samo rela­tiv­no mali broj pokre­ta­nja. Osta­le moto­re mora­mo stal­no izno­va uklju­či­va­ti i isklju­či­va­ti. Sto­ga je nuž­no ima­ti star­ter koji radi iz dana u dan, tije­kom cije­le godi­ne, bez obzi­ra na pri­mje­nu stroja.

Per­kins star­te­ri – razvi­je­ni za vas

Zbog viso­ke kva­li­te­te i opsež­nog tes­ti­ra­nja, malo je vje­ro­jat­no da će se vaš star­ter moto­ra pok­va­ri­ti, ali ako se to dogo­di, može­te naru­či­ti zamje­nu brzo i jef­ti­no od BU Power Sys­tems. Naši zapos­le­ni­ci struč­no će pri­pre­mi­ti atrak­tiv­nu ponu­du za vas. BU Power Sys­tems vam može ponu­di­ti ori­gi­nal­ne Per­kins rezerv­ne dije­lo­ve koji su vam potreb­ni kako bis­te osi­gu­ra­li da vaš motor ima dug život i opti­ma­lan rad. Kon­ti­nu­ira­na ana­li­za zali­ha i narudž­bi osi­gu­ra­va da su stan­dard­ni rezerv­ni dije­lo­vi dos­tup­ni u sva­kom tre­nut­ku i u krat­kom roku. Naša ponu­da rezerv­nih dije­lo­va uklju­ču­je sve dije­lo­ve za odr­ža­va­nje (npr. fil­te­re, kli­nas­te poja­se­ve, brtve pok­lop­ca ven­ti­la), dije­lo­ve za remont moto­ra (npr. kli­po­ve, prste­no­ve, čahu­re, leža­je­ve, kom­ple­te za brtv­lje­nje), elek­trič­ne kom­po­nen­te (npr. alter­na­to­re, pred­gri­ja­ča, pre­daj­ni­ke) i motor­no ulje (Per­kins dizel motor­no ulje).

Per­kins elek­trič­ne kom­po­nen­te – snaž­ne su pri sva­kom startu

Ori­gi­nal­ne Per­kins kom­po­nen­te sino­nim su za snaž­ne per­for­man­se, izvan­red­nu kva­li­te­tu i viso­ku pouz­da­nost. S ori­gi­nal­nim Per­kins dije­lo­vi­ma može­te biti sigur­ni da će vaš motor uvi­jek biti spre­man za upo­tre­bu, čak i u eks­trem­nim vre­men­skim uvjetima.

Vaše pred­nos­ti s Per­kins ori­gi­nal­nim star­te­rom i alter­na­to­ri­ma (gene­ra­tor)
  • Viso­ka pouz­da­nost i dug rad­ni vijek
  • Star­te­ri moto­ra i rezerv­ni dije­lo­vi naj­no­vi­ja su teh­nič­ka dostignuća
  • Sigu­ran start moto­ra i viso­ka otpor­nost na vibracije
  • Sigur­na funk­ci­ja pokre­ta­nja moto­ra i alter­na­to­ra (gene­ra­tor)

Moli­mo pro­mi­je­ni­te star­ter moto­ra ako se pro­ces pokre­ta­nja može samo uspo­ri­ti. Moto­ru tre­ba duže da reagi­ra i pokre­ne se. To bi moglo uka­zi­va­ti na ošte­će­nje star­te­ra motora.

Kod alter­na­to­ra je važ­na nape­tost reme­na. Ako je pre­vi­še labav, iskliz­nut će. Ako je nape­tost reme­na pre­vi­so­ka, mogu se
ošte­ti­ti leža­je­vi alter­na­to­ra. Opti­mal­na pri­la­god­ba svih kom­po­nen­ti sto­ga je apso­lut­no nuž­na kako bi se osi­gu­ra­lo pouz­dan rad vašeg motora.

Vaše pred­nos­ti kori­šte­nja ori­gi­nal­nih reme­nja ven­ti­la­to­ra Perkins
  • Opti­ma­lan pri­je­nos snage
  • Savr­še­ne karak­te­ris­ti­ke rada
  • Pouz­da­nost i čvr­sto­ća vlak­nas­tih pojačanja

Imaj­te na umu da: Kada se alter­na­tor (gene­ra­tor) zami­je­ni, potreb­no je zami­je­ni­ti i remen ven­ti­la­to­ra. Pri­ključ­ne kablo­ve tako­đer tre­ba pro­vje­ri­ti i zami­je­ni­ti ako je potrebno. 

Ima­te li pita­nja o Per­kins star­te­ri­ma ili dru­gim ori­gi­nal­nim Per­kins rezerv­nim dije­lo­vi­ma? Kon­tak­ti­raj­te nas na +385 (0) 51 545701. Kao vaš eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi ori­gi­nal­nu kva­li­te­tu po povolj­nim cijenama.