Vidste du det …?

… Per­kins tester funk­tio­nen af alle reser­ve­de­le i en simu­le­ret høj­de på 4.500 meter?

By 9. november 2020 No Comments

Det­te er næsten lige så højt som Mont Blanc, som med 4.810 meter er det høje­ste bjerg i Alper­ne og EU.

Per­kins reser­ve­de­le testes også for tole­ran­ce over for tem­pe­ra­tur­sving­nin­ger. For man­ge Per­kins moto­rer kører i nog­le af de mest kræ­ven­de mil­jø­er i ver­den, ofte i fjer­nt­lig­gen­de områ­der og i de mest ekstre­me til­fæl­de fle­re dage fra et ser­vi­ce­sted. Bru­ger­ne skal kun­ne sto­le på, at for eksem­pel deres star­ter vil fun­ge­re uan­set ydre betin­gel­ser, fra den subark­ti­ske tun­dra til bræn­den­de ørke­ner eller i min­dre ekso­ti­ske omgi­vel­ser på et fabriksanlæg.

Star­te­ren leve­rer den kræ­ve­de kraft, der er nød­ven­dig for star­ten på kom­pres­sions­føl­gen i die­sel­mo­to­ren. Den træk­ker sin lad­ning fra bat­te­ri­et, som igen opla­des kon­stant, mens moto­ren kører.

Man kan kun sto­le på sin Per­kins motor, hvis start- og oplad­nings­sy­ste­met er effek­tivt og fuldt funk­tions­dyg­tigt. Det­te behov for påli­de­lig­hed er grun­den til, at Per­kins tester hver ene­ste star­ter og gene­ra­tor. Der­med til­sik­res, at hver enkelt star­ter kan star­te mindst 36.000 gan­ge. Ander­le­des udtrykt kan alle Per­kins star­te­re star­tes to gan­ge om dagen i over 50 år, 365 dage om året.

Ved enkel­te anven­del­ser, som f.eks. på maski­ner, der kører døg­net rundt, skal moto­ren fak­tisk kun udfø­re et rela­tivt lil­le antal start­pro­ce­du­rer. Andre moto­rer skal til sta­dig­hed tæn­des og sluk­kes. Det er der­for afgø­ren­de at have en star­ter, der fun­ge­rer hver dag, året rundt, uan­set maski­nens anvendelse.

Per­kins star­ter – udvik­let til dig

På grund af den høje kva­li­tet og de omfat­ten­de tests er det usand­syn­ligt, at din star­ter vil svig­te, men hvis det sker, kan der hur­tigt og bil­ligt bestil­les en ny fra BU Power Systems. Vores med­ar­bej­de­re udar­bej­der på kom­pe­tent vis et attrak­tivt til­bud til dig. BU Power Systems til­by­der de ori­gi­na­le Per­kins-reser­ve­de­le, du har brug for, så din motor får en lang leve­tid og kører opti­malt. Kon­stan­te lager- og bestil­lings­a­na­ly­ser sik­rer, at gængse reser­ve­de­le til enhver tid er til­gæn­ge­li­ge i stort antal og med kort var­sel. Vores reser­ve­delspor­te­føl­je inklu­de­rer alle ved­li­ge­hol­del­ses­de­le (f.eks. fil­tre, kile­rem­me, ven­til­dæk­sel­pak­nin­ger), motor­renove­rings­de­le (f.eks. stemp­ler, rin­ge, bøs­nin­ger, lejer, pak­nings­sæt), elek­tri­ske kom­po­nen­ter (f.eks. gene­ra­to­rer, for­var­mer­sy­ste­mer, trans­mit­te­re) og motor­o­lie (Per­kins dieselmotorolie).

Elek­tri­ske kom­po­nen­ter fra Per­kins – kraft­fuld ved hver start

Ori­gi­nal­kom­po­nen­ter fra Per­kins står for kraft­fuld ydel­se, frem­ra­gen­de kva­li­tet og høj påli­de­lig­hed. Med ori­gi­nal­de­le fra Per­kins kan du være sik­ker på, at moto­ren er klar til brug på alle tids­punk­ter – også under ekstre­me vejrforhold.

Dine for­de­le med ori­gi­na­le star­te­re og gene­ra­to­rer fra Per­kins (gene­ra­tor)
  • Høj påli­de­lig­hed og lang levetid
  • Star­ter og reser­ve­de­le på seri­e­tek­nik­kens nye­ste stade
  • Sik­ker motor­start og høj vibrationsmodstand
  • Sik­ker funk­tion af star­ter og generator

Udskift ven­ligst star­te­ren, hvis start­pro­ce­du­ren kun er mulig noget lang­som­me­re. Det tager læn­ge­re tid, før moto­ren rea­ge­rer og star­ter. Det kan dre­je sig om en defekt på starteren.

Rem­mens spæn­ding er vig­tig for gene­ra­to­ren. Hvis den sid­der for løst, gli­der den. Ved for kraf­tig rem­s­pæn­ding kan gene­ra­to­rens lejer bli­ve beska­di­get. Den opti­ma­le koor­di­ne­ring af alle kom­po­nen­ter er der­for yderst vig­tig, så moto­ren kører pålideligt. 

Dine for­de­le med Per­kins ori­gi­na­le kileremme
  • Opti­mal / ide­el kraftoverførsel
  • Per­fek­te køreegenskaber
  • Påli­de­lig­hed og styr­ke gen­nem fiberforstærkninger

Glem ikke: Hvis gene­ra­to­ren udskif­tes, skal kile­rem­men også udskif­tes. For­bin­del­se­s­kab­ler­ne skal også kon­trol­le­res og i givet fald udskiftes. 

Har du spørgs­mål om star­te­re fra Per­kins eller andre ori­gi­na­le reser­ve­de­le fra Per­kins? Kon­takt os på 65 560 560. Som din eks­klu­si­ve Per­kins-for­hand­ler til­by­der BU Power Systems ori­gi­nal­kva­li­tet til for­nuf­ti­ge priser.