Věděli jste, že ...?

… Per­kins tes­tu­je funk­ci všech náhrad­ních dílů v simu­lo­va­né nad­moř­ské výš­ce 4 500 met­rů nad mořem?

By 9. listopadu 2020 No Comments

To je nad­moř­ská výš­ka srov­na­tel­ná s vrcho­lem Mont Blanc, kte­rý je s výš­kou 4 810 met­rů nej­vyš­ší horou v Alpách a EU.

Náhrad­ní díly Per­kins jsou také tes­to­vá­ny na odol­nost vůči kolísá­ní tep­lo­ty. Je tomu tak pro­to, že mno­ho moto­rů Per­kins pra­cu­je v někte­rých z nej­ná­roč­něj­ších pro­stře­dí na svě­tě, čas­to ve vzdá­le­ných oblas­tech a v nej­ex­trém­něj­ších pří­pa­dech něko­lik dní ces­ty od nej­bliž­sí­ho  ser­vi­su. Uži­va­te­lé si musí být jis­ti, že napří­klad jejich star­tér pro ně bude pra­co­vat bez ohle­du na vněj­ší pod­mín­ky, od subark­tic­ké tun­d­ry po spá­le­né hor­ké pouš­tě nebo v méně exo­tic­kém pro­stře­dí továren.

Star­tér dodá­vá výkon potřeb­ný ke spuš­tě­ní kom­pres­ní sek­ven­ce ve vzně­to­vém moto­ru. Nabí­jí se z bate­rie, kte­rá je zase neu­stá­le dobí­je­na za cho­du motoru.

Na motor Per­kins se může­te spo­leh­nout, pou­ze pokud je sys­tém spouš­tě­ní a nabí­je­ní efek­tiv­ní a plně funkč­ní. Tato potře­ba spo­leh­li­vos­ti je důvo­dem, proč Per­kins tes­tu­je kaž­dý star­tér a alter­ná­tor. Tím je zajiš­tě­no, že kaž­dý star­tér může být spuš­těn nejmé­ně 36 000krát. Jiný­mi slo­vy, kaž­dý star­tér Per­kins může být spuš­těn dva­krát den­ně, 365 dní v roce, po dobu více než 50 let.

U někte­rých apli­ka­cí, jako jsou stro­je, kte­ré běží nepře­tr­ži­tě, potře­bu­je motor sku­teč­ně pro­vést pou­ze rela­tiv­ně malý počet star­tů. Ostat­ní moto­ry se musí neu­stá­le zapí­nat a vypí­nat. Je pro­to nezbyt­né mít star­tér, kte­rý fun­gu­je kaž­dý den po celý rok, bez ohle­du na pou­ži­tí stroje.

Star­té­ry Per­kins – vyvi­nu­ty pro vás

Vzhle­dem k vyso­ké kva­li­tě a roz­sáh­lé­mu tes­to­vá­ní je neprav­dě­po­dob­né, že by váš star­tér selhal, ale pokud ano, může­te si objed­nat náhrad­ní rych­le a lev­ně u BU Power Sys­tems. Naši zaměst­nan­ci pro vás při­pra­ví atrak­tiv­ní nabíd­ku. BU Power Sys­tems vám může poskyt­nout ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins, kte­ré potře­bu­je­te k zajiš­tě­ní dlou­hé život­nos­ti moto­ru a jeho opti­mál­ní­mu cho­du. Prů­běž­né ana­lý­zy zásob a objed­ná­vek zajiš­ťu­jí, že stan­dard­ní náhrad­ní díly jsou dostup­né vždy a v krát­kém čase. Naše port­fo­lio náhrad­ních dílů zahr­nu­je všech­ny sou­čás­ti údrž­by (např. fil­try, klí­no­vé řeme­ny, těs­ně­ní víka ven­ti­lů), gene­rál­ní opra­vy moto­ru (např. pís­ty, krouž­ky, pouz­d­ra, ložis­ka, soupra­vy těs­ně­ní), elek­tric­ké kom­po­nen­ty (např. alter­ná­to­ry, pře­dehří­va­če, pře­vod­ní­ky) a moto­ro­vý olej (Per­kins die­sel engi­ne oil).

Elek­tric­ké kom­po­nen­ty Per­kins – výkon­né při kaž­dém startu

Ori­gi­nál­ní kom­po­nen­ty Per­kins jsou syno­ny­mem pro sil­ný výkon, vyni­ka­jí­cí kva­li­tu a vyso­kou spo­leh­li­vost. S ori­gi­nál­ní­mi díly Per­kins si může­te být jis­ti, že váš motor bude vždy při­pra­ven k pou­ži­tí, a to i za extrém­ních pově­tr­nost­ních podmínek.

Vaše výho­dy s ori­gi­nál­ním star­té­rem a alter­ná­to­rem (gene­rá­to­rem)
  • Per­kin­sVy­so­ká spo­leh­li­vost a dlou­há životnost
  • Star­té­ry a náhrad­ní díly pod­le nej­no­věj­ší­ho sta­vu techniky
  • Bez­peč­ný start moto­ru a vyso­ká odol­nost pro­ti vibracím
  • Bez­peč­ná funk­ce star­té­ru a alter­ná­to­ru (gene­rá­to­ru)

Vyměň­te star­tér, pokud se pro­ces star­to­vá­ní zpo­ma­lí, reak­ce moto­ru a samot­né star­to­vá­ní trvá déle. Pří­či­nou může být vad­ný startér.

U alter­ná­to­ru je důle­ži­té napnu­tí řeme­nu. Pokud je pří­liš vol­ný, sklouz­ne. Pokud je napnu­tí řeme­ne pří­liš­né, může dojít k poško­ze­ní loži­sek alter­ná­to­ru. Opti­mál­ní vyla­dě­ní všech sou­čás­tí je pro­to napros­to nezbyt­né pro zajiš­tě­ní spo­leh­li­vé­ho cho­du motoru. 

Výho­dy při pou­ží­vá­ní ori­gi­nál­ních řeme­nů ven­ti­lá­to­ru Perkins
  • Opti­mál­ní pře­nos výkonu
  • Per­fekt­ní pro­voz­ní vlastnosti
  • Spo­leh­li­vost a síla díky zesí­le­ní vlá­ken řemenů

Pama­tuj­te, že: Při výmě­ně alter­ná­to­ru (gene­rá­to­ru) by měl být také vymě­něn řemen ven­ti­lá­to­ru. Je tře­ba rov­něž zkon­t­ro­lo­vat při­po­jo­va­cí kabe­ly a v pří­pa­dě potře­by je vyměnit. 

Máte dota­zy ohled­ně star­té­rů Per­kins nebo jiných ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins? Kon­tak­tuj­te nás na na tele­fo­nu +420 602 769 108. Jako váš výhrad­ní dis­tri­bu­tor Per­kins nabí­zí BU Power Sys­tems ori­gi­nál­ní kva­li­tu za rozum­né ceny.