Ali ste vedeli, da …

… Per­kins pre­iz­ku­ša delo­va­nje vseh rezerv­nih delov na simu­li­ra­ni nad­mor­ski viši­ni 4.500 metrov?

By 9. novembra 2020 No Comments

To je sko­raj toli­ko kot Mont Blanc, na 4.810 metrih naj­viš­ja gora v Alpah in EU. Per­kins nado­me­stni deli so tudi pre­iz­ku­še­ni gle­de nji­ho­ve tole­ran­ce na tem­pe­ra­tur­na niha­nja. To je zato, ker šte­vil­ni Per­kins motor­ji delu­je­jo v neka­te­rih naj­zah­tev­nej­ših oko­ljih na sve­tu, pogo­sto na odda­lje­nih obmo­čjih in v naj­bolj skraj­nih pri­me­rih nekaj dni stran od ser­vi­sne loka­ci­je. Upo­rab­ni­ki mora­jo biti pre­pri­ča­ni, da bo na pri­mer nji­hov zaga­njal­nik delo­val ne gle­de na zuna­nje pogo­je, od subark­tič­ne tun­dre do gro­zlji­vih puščav ali v raz­lič­nem ekso­tič­nem okolju.

Zaga­njal­nik zago­ta­vlja potreb­no moč za zagon zapo­red­ja sti­ska­nja v dizel­skem motor­ju. Napol­ni črpal­ko iz aku­mu­la­tor­ja, ki se med delo­va­njem motor­ja nepre­sta­no polni.

Na svoj Per­kins motor se lah­ko zane­se­te le, če je sis­tem za zagon in pol­nje­nje učin­ko­vit in popol­no­ma funk­ci­o­na­len. Ta potre­ba po zane­slji­vo­sti je razlog, da Per­kins pre­iz­ku­ša vsak zaga­njal­nik in alter­na­tor. To zago­ta­vlja, da se lah­ko vsak posa­me­zen zaga­njal­nik zaže­ne vsaj 36.000-krat. Z dru­gi­mi bese­da­mi, vsak star­ter Per­kins se lah­ko zaže­ne dva­krat na dan, 365 dni na leto, za več kot 50 let.

Pri neka­te­rih apli­ka­ci­jah, kot so stro­ji, ki delu­je­jo vsak dan, mora motor opra­vi­ti le raz­me­ro­ma majh­no šte­vi­lo zago­nov. Osta­le motor­je je tre­ba stal­no vklo­pi­ti in izklo­pi­ti zno­va. Zato je nuj­no ime­ti zaga­njal­nik, ki delu­je iz dne­va v dan, vse leto, ne gle­de na upo­ra­bo stroja.

Per­kins zaga­njal­ni­ki – raz­vi­ti za vas

Zara­di viso­ke kako­vo­sti in obse­žne­ga testi­ra­nja je malo ver­je­tno, da vam zaga­njal­ni motor ne bo uspel, če pa se bo, lah­ko zame­nja­vo naro­či­te hitro in ugo­dno pri BU Power Systems. Naši zapo­sle­ni bodo za vas kom­pe­ten­tno pri­pra­vi­li pri­vlač­no ponud­bo. BU Power Systems vam lah­ko pri­skr­bi ori­gi­nal­ne nado­me­stne dele Per­kins, ki jih potre­bu­je­te za zago­to­vi­tev, da ima vaš motor dol­go življenj­sko dobo in delu­je opti­mal­no. Neneh­ne ana­li­ze zalog in naro­čil zago­ta­vlja­jo, da so stan­dar­dni rezerv­ni deli na voljo ves čas in v krat­kem času. Naš por­t­felj rezerv­nih delov vklju­ču­je vse dele za vzdr­že­va­nje (npr. Fil­tre, kli­na­ste jer­me­ne, tesni­la pokro­va ven­ti­la), dele za pre­no­vo motor­ja (npr. Bati, obro­či, puše, leža­ji, tesnil­ni kom­ple­ti), ele­k­trič­ne kom­po­nen­te (npr. Alter­na­tor­ji, pred­grel­ni­ki, oddaj­ni­ki) in motor­no olje (Per­kins die­sel motor­no olje).

Per­kins ele­k­trič­ne kom­po­nen­te – moč­ne ob vsa­kem zagonu

Pri­stne Per­kins kom­po­nen­te so sino­nim za viso­ko zmo­glji­vost, izje­mno kako­vost in viso­ko zane­slji­vost. Z ori­gi­nal­ni­mi Per­kins deli boste lah­ko pre­pri­ča­ni, da bo vaš motor vedno pri­pra­vljen za upo­ra­bo, tudi v eks­tre­mnih vre­men­skih razmerah.

Vaše pred­no­sti s prvo­tni­mi zaga­njal­ni­ki in alter­na­tor­ji (gene­ra­tor­ji)
  • Per­kin­sVi­so­ka zane­slji­vost in dol­ga življenj­ska doba
  • Zaga­nja­či in nado­me­stni deli naj­no­vej­še tehnologije
  • Varen zagon motor­ja in viso­ka odpor­nost na vibracije
  • Var­na funk­ci­ja zaga­njal­ni­ka in alter­na­tor­ja (gene­ra­tor­ja)

Pro­si­mo, zame­njaj­te zaga­njal­nik motor­ja, če se posto­pek zago­na upo­ča­sni. Reak­ci­ja in zagon motor­ja tra­ja dlje. To je lah­ko okva­ra zaganjalnika.

Pri alter­na­tor­ju je pomemb­na nape­tost jer­me­na. Če je pre­več ohla­pen, bo zdr­snil. Če je nape­tost jer­me­na pre­vi­so­ka, se lah­ko poško­du­je­jo leža­ji alter­na­tor­ja. Opti­mal­na pri­la­go­di­tev vseh kom­po­nent je zato nuj­no potreb­na za zago­to­vi­tev zane­slji­ve­ga delo­va­nja vaše­ga motorja. 

Vaše pred­no­sti z upo­ra­bo ori­gi­nal­nih jer­me­nov ven­ti­la­tor­jev Perkins
  • Opti­ma­len pre­nos moči
  • Odlič­ne pogon­ske lastnosti
  • Zane­slji­vost in trdnost oja­ča­no z vlakni

Ne poza­bi­te, da: Ko zame­nja­te alter­na­tor (gene­ra­tor), je tre­ba zame­nja­ti tudi pogon­ski jer­men. Pri­ključ­ne kable je tre­ba pre­ve­ri­ti in jih po potre­bi zamenjati. 

Ima­te vpra­ša­nja o Per­kins zaga­njal­ni­kih ali dru­gih ori­gi­nal­nih rezerv­nih delih Per­kins? Piši­te nam na +386 (0) 590 76 50 0.
Kot eksklu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter ponu­ja BU Power Systems ori­gi­nal­no kako­vost po zmer­nih cenah.